1. بررسى و نقد فاعلیت نفس نباتى در رخداد تغذیه

معصومه موحد نیا

دوره 17، شماره 4 ، تابستان 1395، ، صفحه 109-128

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2016.676

چکیده
  حیات انسان با تغذیه شروع می‌شود و تغذیه فرآیندی است که در آن موجود بی‌جان به جسم زنده و پویا تبدیل می‌شود یا بخشی از جسم زنده می‌گردد. تأمل درباره چنین فرآیندی در حیطه دانش فلسفه است. تأملات برخی فیلسوفان نشان داده است که در این فرآیند جسمی که از آن تغذیه می‌شود، از جهت جوهر و عرض تغییر می‌کند و همسان جسم متغذی می‌شود تا حیات شکل ...  بیشتر