1. وجود جهان خارج در نظر لاک

محمد ساکت نالکیاشری؛ سید محمد حکاک

دوره 20، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 27-50

http://dx.doi.org/10.22091/pfk.2017.844.1301

چکیده
  باور ما به واقعیت اشیاء و اشخاصی که با آن‌ها سروکار داریم، موضوع بحثی بنیادین در فلسفه با نام «وجودِ جهان خارج» است. پرسش اساسی آن است که آیا ما به وجود جهانِ خارج معرفت داریم یا نه. از ‌‌مهم‌ترین پاسخ‌هایی که به این مسئله داده شده است، نظریۀ واقع‌باورانۀ جان لاک است که در این مقاله دیدگاه او را بررسی می‌کنیم. از نظر لاک، ما ...  بیشتر