دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، تابستان 1385 
2. حیرت در عرفان

صفحه 31-63

10.22091/pfk.2006.284

مجید صادقی؛ راضیه عروجی