دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 58، زمستان 1392 
1. طایر قدسی وحی بر بام خیال پیامبر

صفحه 5-22

10.22091/pfk.2013.11

محمد کاظم شاکر؛ سید محمد موسوی مقدم