کلیدواژه‌ها = ملاصدرا
قوای نظری و عملی و نقش آنها در حق و تکلیف انسان

دوره 21، شماره 2، تیر 1398، صفحه 143-167

10.22091/jptr.2019.3582.1952

سجاد قدرتی؛ احمد دیلمی


بررسی دیدگاه ملاصدرا و سهروردی در باب عالم مثال

دوره 20، شماره 3، مهر 1397، صفحه 71-90

10.22091/pfk.2018.1201

محبوبه وحدتی پور؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


بررسی تقابل وحدت و کثرت در نظریه تشکیک ملاصدرا

دوره 20، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 5-26

10.22091/pfk.2018.542.1239

راضیه جانعلی زاده؛ سید محمد علی دیباجی


نسبت خیال با هویت در فلسفه ملاصدرا

دوره 19، شماره 2، تیر 1396، صفحه 68-88

10.22091/pfk.2017.790.1295

سید مهدی میرهادی؛ حسنعلی بختیار نصرآبادی؛ محمد نجفی


هوش معنوی؛ مولفه‌ها و مبانی آن در حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 7-32

10.22091/pfk.2017.847

ریحانه شایسته؛ سید مرتضی شاهرودی


ثمرات تفکیک امکان ماهوی و امکان وجودی در حکمت متعالیه

دوره 19، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-52

10.22091/pfk.2017.846

قاسم پورحسن درزی؛ محمد رشیدزاده


اصالت یا اعتباریت وجود، نزاعی مبتنی بر اطلاقات وجود

دوره 18، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 61-84

10.22091/pfk.2016.790

محمود هدایت افزا؛ حسن قنبری


خواب و رؤیا و تحلیل آن از منظر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 17، شماره 1، آذر 1394، صفحه 111-130

10.22091/pfk.2015.611

وحیده حداد؛ حامد ناجی اصفهانی


بازخوانی انتقادی دیدگاه مدرس زنوزی در مسئله‌ی معاد جسمانی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 159-174

10.22091/pfk.2014.35

فردین جمشیدی مهر؛ عباس جوارشکیان


توحید خاصّی و تفسیر آیات متشابه از منظر ملاصدرا

دوره 15، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 5-22

10.22091/pfk.2014.3

احمد عبادی؛ داود صائمی؛ احمد بهشتی


رابطه طبیعت و مابعدالطبیعه در حکمت متعالیه

دوره 14، 3-4، خرداد 1392، صفحه 5-28

10.22091/pfk.2013.57

احمد احمدی؛ ضیاءگل رضایی


بررسی مسئله حدوث یا قدم نفس از نگاه ملاصدرا و افلاطون

دوره 14، 3-4، خرداد 1392، صفحه 147-166

10.22091/pfk.2013.63

زهره سادات ناجی؛ رضا اکبریان


عقل و محدویت قلمرو آن در آثار ملاصدرا

دوره 11، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 179-202

10.22091/pfk.2009.180

شهاب‌الدین وحیدی مهرجردی