مفهوم ایمان کاتولیک با تکیه بر آرای آوگوستین و توماس آکوئیناس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

 مفهوم ایمان کاتولیکی را برخی از سنخ معرفت و به عبارتی ایمان گزاره‌ای دانسته‌اند و برخی آن را فراتر از معرفت و غیر گزاره‌ای دانسته‌اند. آوگوستین به ‌عنوان طرفدار ایمان غیر گزاره‌ای در دوره نخست زندگی‌اش ایمان را نوعی معرفت دانسته، و ایمان و فهم را لازم و ملزوم یکدیگر می‌داند، اما در نهایت به عقل حصولی بی‌اعتنا می‌شود و ایمان را امری باطنی و مبتنی بر فیض و موهبت الاهی می‌داند. توماس آکوئیناس به‌ عنوان طرفدار ایمان گزاره‌ای، ایمان را از سنخ معرفت می‌داند، اما باید توجه داشت که رویکرد وی صرفاً فلسفی نیست و بر عناصر غیر معرفتی همچون امید و محبت و نیز موهبتی بودن ایمان تأکید می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of Catholic Faith According to the Ideas of Augustine and Tomas Aquinas

نویسنده [English]

 • Ahmad Riza Miftah
چکیده [English]

 Some catholic theologians have considered the concept of faith as a form of knowledge, having, in other words, a propositional nature, but some others have regarded it as something beyond knowledge and non-propositional. Augustine as an advocate of non-propositional faith has taken faith to be a kind of knowledge in the early period of his intellectual life, and hence considered faith and understanding as correlative concepts. But he finally gave up conceptual cognition and regarded faith as something intrinsic based on divine grace and endowment. Thomas Aquinas, however, supporting propositional faith, regards faith as knowledge, but his approach to faith is not only philosophical; rather he also relies on some non-epistemic elements like hope, kindness, and the notion that faith has to be bestowed [by God].
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Faith
 • knowledge
 • understanding
 • grace
 • will
 1.  کتاب مقدس،2002، انجمن کتاب مقدس، انتشارات ایلام.

  2. استن، ام، دبلیو، اف، 1379، معرفت‌شناسی دینی، محسن جوادی،در:  فصلنامه اندیشه دینی، دوره اول، ش3-4، بهار و تابستان.

  1. ایلخانی، محمد، 1382، تاریخ فلسفه قرون وسطا و رنسانس، تهران، انتشارات سمت.

  4. تیلیش، پل، 1376، الاهیئت فرهنگ، مراد فرهادپور و فضل‌اللّه پاکزاد، تهران، طرح نو.

  5. ژیلسون، اتین، 1371، عقل و وحی در قرون وسطی، شهرام پازوکی، مؤسسه مطالعات و
  تحقیقات فرهنگی.

  1. ملکیان، مصطفی، 1381، راهی به رهایی، تهران، نگاه معاصر.
  2. نراقی، احمد، 1378، رساله دین‌شناخت، تهران، طرح نو، چاپ اول.

  8. ولترستورف، نیکلاس، «ایمان در سنت مسیحی»، مهدی شکیبانیا، در: مجله کیان، ش52.

  9. Aquinas, Thomas, 1977, The Summa Theologica, (In: Great Books of the Western World, Vol. 20), the University of Chicago.

  10. Augustine, 1993, on Free Choice of Will, Hakett Publishing Company.

  11. -------------, 1991, on the Trinity-the Enchridion-on the Predestination of the Saints-on Grace and Free Will-on the Spirit and the Letter, in: Nicent and Post-nicene Fathers of the Christian Church, WN. B. EERDMANS Publishing Company Grand Rapids, Michigan, vol. 3 & vol. 5.

  12. Cross, F. L., 1997, The Oxford Dictionary of the Christian Church, New York.

  13. Helm, Paul, 1996, Faith and Understanding, WM. B EERDMANS Publishing Company Grand Pabids, Michigan.

  14. Hick, John, 1967, Faith, Encyclopedia of Philosophy, ed. by Paul Edwards, New York.

  15. Hotenga, Dewey J., 1991, Faith and Reason From Plato to Plantinga, Stare University of New York Press.

  16. Hugh Pope,1908, Faith, The Catholic Encyclopedia, The Kinghts of Columbus Catholic trath Committe.

  17. Jenkins, 1997, Knowledge and Faith in Thomas Aquinas, Cambridge University Press, 1997.

  18. Lacoste, Jean-yves, 2005, Encyclopedia of Christian Theology, Routledge.

  19. Macdonaled, Scoot, 1993, Reasoned Faith, ed. by Eleonor Stump, Ornell University Press, U. S. A.

  20. Walker, Jan, R., 1994, Faith and Belife:Philosophical Aprroach, Atlanta, Scolar's Press.

   

CAPTCHA Image