داوران

فهرست داوران نشریه پژوهش های فلسفی کلامی در سال۱۴۰1

پژوهشهای فلسفی ـ کلامی برای ارتقاء کیفی سطح مقالات و نشریه از روش داوری همتا ـ دو سویه ناشناس برای داوری مقالات استفاده می کند. در این روش دو داور متخصص و آشنا به موضوع مقاله را داوری می کنند در حالی که نه نام نویسنده برای داور مشخص است و نه نام داور برای نویسنده. داوری همتا  برای ارزیابی اعتبار و کیفیت و صحت مقالات استفاده می شود.

قابل ذکر است داوران این مجله از اساتید فلسفه دانشگاه های مختلف کشور  و گروهی نیز  از داوران بین المللی هستند.  

 

نام و نام خانوادگی داور رتبه علمی و وابستگی سازمانی آدرس ایمیل لینک عضویت در پابلونز و دیگر پایگاه های بین المللی  
اکبری، رضا استادتمام گروه فلسفه و کلام دانشگاه امام صادق( ع)، تهران، ایران

rezaa.akbari@gmail.com

https://publons.com/researcher/3123083/reza-akbari/ 

 

https://isu-ir.academia.edu/rezaakbari

 
لگنهاوزن، محمد

استادتمام گروه فلسفه وکلام، موسسه امام خمینی، قم، ایران

legenhausen@gmail.com

https://publons.com/researcher/4901006/muhammad-legenhausen/

https://iki.academia.edu/MuhammadLegenhausen
 
جوادی، محسن استاد تمام گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم، ایران Javadi-m@qom.ac.ir

https://publons.com/researcher/4902519/mohsen-javadi/

https://scholar.google.com/citations?user=TF3bd8gAAAAJ&hl=en

 

حمید رضا ایت اللهی

استاد تمام، بازنشسته دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

hamidayat@gmail.com

https://scholar.google.com/citations?user=HkyQjHIAAAAJ&hl=fa

 

https://www.linkedin.com/in/hamidreza-ayatollahy-0b9b46163/

 

خزاعی، زهرا

استادتمام، گروه فلسفه وکلام دانشگاه قم، قم، ایران z-khazaei@qom.ac.ir

https://publons.com/researcher/3053331/zahra-khazaei/

 

https://scholar.google.com/citations?user=19KqtF4AAAAJ&hl=en

 
خادمی، عین الله استاد تمام مرکز تربیت معلم شهید رجایی، تهران، ایران e_khademi@ymail.com

https://publons.com/researcher/4904246/einullah-khademi/

 
صادقی، مرضیه دانشیارگروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران

marziyehsadeghi@yahoo.com

https://publons.com/researcher/4900943/marziyeh-sadeghi/

 
اصغری، محمد

دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

 asghari2007@gmail.com 

 

https://publons.com/researcher/3136011/muhammad-asghari/

 

https://scholar.google.com/citations?user=AS6M4a8AAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Asghari

 

سعیدی مهر، محمد

استاد تمام، گروه فلسفه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

saeedimehr@yahoo.com

https://modares.academia.edu/msaeedimehr

 

https://www.linkedin.com/in/mohammad-saeedimehr-20056613a/?originalSubdomain=ir

 

https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Saeedimehr-2

 
اترک، حسین دانشیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان، زنجان، ایران atrakhossein@gmail.com

https://scholar.google.com/citations?user=zEPMQYMAAAAJ&hl=en

 

https://orcid.org/0000-0002-1974-278X

 
تقوی، مصطفی استادیار گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

m_taqavi@sharif.edu

https://scholar.google.com/citations?user=O5t_dS8AAAAJ&hl=en

https://www.linkedin.com/in/mostafa-taghavi-0b96a1121/?originalSubdomain=ir

 
ذاکری، مهدی دانشیارگروه فلسفه، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران zaker@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=oyx0XQsAAAAJ&hl=de

 
اعوانی، شهین عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران aawani@irip.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=oyx0XQsAAAAJ&hl=de

 
کاوندی، سحر دانشیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

drskavandi@znu.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=pIVU1TEAAAAJ&hl=en

 

 
رامین، فرح دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم، قم، ایران f.ramin@qom.ac.ir

https://www.researchgate.net/profile/Farah-Ramin

 

شانظری، جعفر

 

دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران jshanazari@yahoo.com

 

 

رسولی پور، رسول

استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

rasouli@khu.ac.ir

https://independent.academia.edu/ras

oulrasoulipour

 

https://philpeople.org/profiles/rasoul-rasoulipour

 

اللهبداشتی، علی

استاد تمام گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

alibedashti@gmail.com

 

 
انواری، سعید  دانشیارگروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 

saeed.anvari@atu.ac.ir

 

 

 

 
بیات، محمدرضا استادیار فلسفه دین دانشگاه تهران، تهران، ایران

mz.bayat@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=VgIl3d4AAAAJ&hl=fa

 
بهشتی مهر، احمد   استادیارگروه شیعه شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران  ahmadbeheshtimehr@gmail.com

  https://publons.com/researcher/AEA-8780-2022 

https://scholar.google.com/citations?user=D5DKjDIAAAAJ&hl=en

 
آل بویه، علی رضا   استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، تهران، ایران

 
alireza.alebouyeh@gmail.com

 

 
جوادپور، غلامحسین   استادیار گروه کلام، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

qhjavad@yahoo.com

 

 

 
 دیلمی، احمد  
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه قم، قم، ایران
 ahmad.deylami@gmail.com

 https://www.researchgate.net/profile/Ahmad-Deylami

 
کشفی، عبدالرسول دانشیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه تهران، تهران، ایران

akashfi@ut.ac.ir

https://scholar.google.com/citations?user=1Nkn-gYAAAAJ&hl=en

 
گل پرور، مهدی استادیار گروه معارف، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، ایران

tahzib@yahoo.com

https://dblp.org/pid/41/2053.html

https://philpeople.org/profiles/mahdi-golparvar

 
کمالی زاده، طاهره استادیار، گروه فلسفه و حکمت اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی tkamali85@yahoo. com

https://scholar.google.com/citations?user=mlS2pukAAAAJ&hl=en

 
منفرد، مهدی دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

mmonfared86@gmail.com

 

 

موحدنیا، معصومه

 

استادیار گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران

mmovahed3@gmail.com

 

 

حیدرپور،محمد

دانشگاه ادیان و مذاهب. دانش اموخته دکتری فلسفه اخلاق دانشگاه قم

mohammad.heidarpoor@gmail.com

 https://independent.academia.edu/MohammadHeidarpoor

 

نباتی، فرشته

دانشیار، گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

fnabati@yahoo.com

                                                      

 

 

معصومی، سعید

استادیار، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

s_masoumi@sbu.ac.ir 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&hl=en&user=5hldSEYAAAAJ

 

نصری، عبدالله

استاد تمام، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

nasri_a32@yahoo.com