فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه پژوهش های فلسفی - کلامی   pfk.qom.ac.ir

 •  در مرحله نخست، مقاله از جهت تطابق با رویکرد مجله و موضوعات مورد پذیرش مجله بررسی می شود (مقاله باید مربوط به یکی از حوزه های فلسفی باشد که در سایت مجله ذکر شده است)

 •   مقاله از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شود. 

 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد ) مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.
 • پس از تکمیل اطلاعات توسط نویسنده،  سر دبیر به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد (در این مرحله سردبیر مقاله را بر اساس استانداردها و اولویت های مجله بررسی می کند. مقالاتی که فاقد این معیارها هستند مورد پذیرش قرار نمی گیرند.)

 • در صورت عدم تایید، اعلام به نویسنده مسئول حدکثر تا  دو هفته بعد از ارسال 

 • در صورت تایید اولیه توسط سردبیر ارسال نامه به نویسنده جهت برخی اصلاحات احتمالی اولیه مقاله
 • ارسال مقاله به داوران

 • نشست هفتگی با سر دبیر مجله جهت رفع برخی از ابهامات در مقالات
 • ارسال پیشنهادات اصلاحی داوارن،  بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول

 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات

 • در صورتی که مقاله مورد تایید نهایی داوران قرار گیرد اماده طرح درجلسه هیئت تحریریه می شود.
 •  
 • تصمیم گیری نهایی در باره پذیرش یا عدم پذیرش مقالات در جلسه هیئت تحریریه
 •  
 • (بازه زمانی از زمان  دریافت مقاله  از سامانه فصلنامه  تا دریافت پاسخ از داور نهایی حدود 90 روز وقت کاری در نظر گرفته شده است. البته در مواردی خاص امکان دارد روند داوری بیش از این به طول بینجامد)
 • واریز مبلغ 6000000 ریال به شماره حساب   4001097003022792 نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 317097076113570003100000000000 به نام  دانشگاه قم و ارسال فیش آن به ایمیل مجله سپس ارسال نامه پذیرش مقاله به نویسندگان مقاله هایی که در جلسه هیات تحریریه تایید نهایی شده اند.
 • بنابر مصوبه شماره 40879  مورخ 1401/02/24 معاونت پژوهش وزارت عتف ،  مقالاتی که در فرایند ارزیابی از نظر علمی، موفق به اخذ تاییدیه چاپ می شوند، لازم است جهت انتشار در مجله مبلغ 600 هزار تومان پرداخت نماید.
 •  
 •  ارسال مقاله های تایید شده هر شماره به بخش ویراستاری سامانه فصلنامه
 •  
 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا از طریق سامانه
 •  
 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان چهت بازبینی و تایید نهایی  (در صورت هرگونه مغایرت در نام و مشخصات نویسندگان و یا جابجا شدن صفحات و جدولها و نمودارها باید به سامانه نامه بفرستند)
 •  
 • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه فصلنامه