اهداف و چشم انداز

هدف اصلی فصلنامه «پژوهش های فلسفی ـ کلامی» این است که با معرفی دستاوردهای پژوهشی نوین در رشته های مختلف فلسفه و کلام، همراه با تحلیل، تطبیق و نقد دیدگاه های مختلف فلسفی، امکان هم‌افزایی و ارتباط علمی پژوهشگران را در سطح  ملی و بین المللی  فراهم آورد.

از این رو امید است این نشریه با ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث مختلف فلسفی و بازخوانی اندیشه های فلسفی فیلسوفان به زبان نو، باعث رشد تفکر فلسفی گردد.

این نشریه از مقالاتی که پیرامون مسایل مهم فلسفی، راهی برای حل پرسش های نظری و برون رفت از مشکلات عملی ارائه کنند، استقبال می نماید.

قابل ذکر است مجله تنها مقالات پژوهشی که به روش تحلیلی نگارش شده باشند منتشر می کند.

حوزه های موضوعی مورد تاکید در این نشریه شامل:

  معرفت شناسی

 فلسفه دین

  متافیزیک

  فلسفه ذهن

فلسفه اخلاق

  فلسفه زبان

  فلسفه علم

   فلسفه عمل

کلام عقلی (در کلام عقلی علاوه بر اینکه مسایل کلامی بر اساس استدلال عقلی اثبات می شوند یا مورد دفاع قرار می گیرند، مقدمات استدلال نیز صرفا باید از عقل گرفته شده باشد و از نقل به عنوان شاهد می توان استفاده کرد)