اهداف و چشم انداز

هدف اصلی فصلنامه «پژوهش های فلسفی ـ کلامی» این است که با معرفی دستاوردهای پژوهشی نوین در رشته های مختلف فلسفه و کلام، همراه با تحلیل، تطبیق و نقد دیدگاه های مختلف فلسفی، امکان هم‌افزایی و ارتباط علمی پژوهشگران را در سطح  ملی و بین المللی  فراهم آورد.

از این رو امید است این نشریه با ایجاد فضای گفتگوی سازنده در عرصه مباحث مختلف فلسفی و بازخوانی اندیشه های فلسفی فیلسوفان به زبان نو، باعث رشد تفکر فلسفی گردد.

این نشریه از مقالاتی که پیرامون مسایل مهم فلسفی، راهی برای حل پرسش های نظری و برون رفت از مشکلات عملی ارائه کنند، استقبال می نماید.

در این مجله مقالاتی که به تطبیق دیدگاه فلاسفه و متکلمان مسلمان و غرب ، در باره مسایل جدید فلسفی و کلامی، پرداخته باشد و مقالاتی که دیدگاه فلاسفه و متکلمان مسلمان را  بر اساس رویکردهای معاصر بازخوانی کرده باشد، همچنین مقالاتی که به صورت بین رشته ای، مهمترین مسایل مطرح د رفلسفه ذهن و دین و عمل و .. را با علوم مختلف عصب شناختی و زیستی و ... تحلیل و بررسی کرده باشد در اولویت پذیرش و چاپ قرار دارند. 

 

حوزه های موضوعی مورد تاکید در این نشریه شامل:

-       فلسفه دین

-     کلام عقلی

-        متافیزیک

-        فلسفه ذهن

-        معرفت شناسی

 -        فلسفه اخلاق

-       فلسفه زبان

-       فلسفه علم

-     فلسفه عمل