کسب رتبه الف مجله پژوهش های فلسفی کلامی در ارزیابی وزارت علوم، سال ۱۴۰۱

کسب رتبه الف  مجله پژوهش های فلسفی کلامی در ارزیابی وزارت علوم، سال ۱۴۰۱

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند مجله پژوهش های فلسفی کلامی در ارزیابی وزارت علوم، سال ۱۴۰۱ موفق به کسب رتبه «الف» شد.