نمایه شدن مجله پژوهش های فلسفی کلامی در پایگاه استنادی بین المللی اسکوپوس ( SCOPUS) و کسب رتبه الف در سالهای ، ۱۴۰۱ ، ۱۴۰۰، ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷

مجله پژوهش های فلسفی کلامی در پایگاه استنادی بین المللی اسکوپوس SCOPUS نمایه شد. 

این مجله اولین مجله فلسفی به زبان فارسی است که در اسکوپوس نمایه شده است. پیش از این در نمایه های معتبر بین المللی دیگری مانند EBSCO, Philosopher's Index, ISC, Doaj, Atla, Philpapers, Ulrich , Atla, Base  ...  نمایه شده بود.

علاوه بر این مجله پژوهش های فلسفی کلامی در ۴ سال اخیر (۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰) نیز در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی ایران حائز رتبه الف شده و در سال ۱۳۹۹ از طرف وزارت علوم به عنوان مجله برتر انتخاب شده است.