گسست معرفت‌شناختی پارادایم‌های فلسفی از نظر ریچارد رورتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استاد‌یار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

در این مقاله، نظریه رورتی در مورد پارادایم‌های فلسفی را در دو مرحله بررسی می‌کنیم: ابتدا به توصیف و تحلیل دیدگاه تاریخی‌گرایانه او در مورد مسائل فلسفی می‌پردازیم. در این مرحله، رورتی نشان می‌دهد که تاریخ فلسفه، شامل سه پارادایم متافیزیک، معرفت‌شناسی و فلسفه ذهن است که هر یک از این پارادایم‌ها مسائل مخصوص به خود را دارند. رورتی با کار درمانگری خود به خطای فلاسفه در به کار بردن مسائل فلسفی مخصوص به یک پارادایم در پارادایم دیگر، اشاره می‌کند و به دیدگاه بازنمایی‌گرایانه فلاسفه انتقاد می‌کند. پس از آن، دیدگاه اصلی رورتی در مورد شناخت بررسی می‌شود که نهایتاً رورتی به این نتیجه می‌رسد که مسائل فلسفی به جای حل شدن باید کنار گذاشته شوند.
در مرحله دوم بررسی نظریه رورتی به انتقادات مهم، از جمله انتقادات هابرماس و تیلور پرداخته می‌شود. فلاسفه اخیر گسست معرفتی میان پارادایم‌های فلسفی را قبول ندارند. در نتیجه‌گیری، دیدگاه رورتی در مورد پارادایم‌های فلسفی نقد و بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Epistemological Discontinuity of the Philosophical Paradigms from Rorty’s Viewpoint

نویسنده [English]

 • Shahla Islami
چکیده [English]

In this article, Rorty’s theory of philosophical paradigm is considered in two stages: at first we describe and analyze his historical view about philosophical problems. In this stage, Rorty shows that philosophical history consists of three paradigms; metaphysics, epistemology and philosophy of mind, each of which has its own special problems. Rorty pointed with his therapeutic method to the errors of philosophers in applying philosophical problems that related to one paradigm to another one, and he criticized representationalism. After that, his original view about knowledge was considered; he finally comes to this conclusion that philosophical problems should be set aside rather than solved. In the second phase of examining his view, we express some important criticisms including those of Habermas and Tailor. The latter disagrees with Rorty about discontinuity of philosophical paradigm. In the conclusion, Rorty’s view about philosophical paradigms is examined and criticized.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rorty
 • philosophical paradigms
 • representationalism
 • Philosophy
 • epistemic discontinuity
 1. کوهن، توماس اس.، 1383، ساختار انقلاب‌های علمی، عباس طاهری، تهران، نشر قصه.

  1. Guignon, Charles, 2003, “Richard Rorty and Contemporary Philosophy”, in: Richard Rorty, ed. by David R. Hiley, Cambridge University Press.
  2. Rorty, Richard, 1980, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, University of Princeton Press.
  3. Rorty, Richard, 1898, Contingency, Irony, and Solidarity, Cambridge, Cambridge University Press.
  4. Rorty, Richard, 1994, Consequences of Pragmatism, Minneapolis, Brignton, The Harverster Press.
  5. Taylor, Charles, 2003, “Rorty and Philosophy”, in: Richard Rorty, ed. by David R. Hiley, Cambridge University Press.
  6. Taylor, Charles, 2000, “Rorty in the Epistemological Tradition”, in: Reading Rorty, Critical Responses to Philosophy and the Mirror of Nature, ed. by Alan R. Malachowski, Oxford, Blackwell.
  7. William, Michael, 2003, “Rorty on Knowledge and Truth”, in: Richard Rorty, ed. by David R. Hiley, Cambridge University Press.

   

CAPTCHA Image