نقد و بررسی چهار تعریف حریم خصوصی از منظر فلسفۀ اخلاق در غرب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سازمان سمت)

چکیده

این مقاله به نقد و بررسی چهار تعریف مشهور درباره حریم خصوصی می‌پردازد. ابتدا، معنای لغوی حریم خصوصی را روشن می‌کند و سپس به بحث از معنای اصطلاحی «حریم خصوصی» می‌پردازد. معنای اول از حق تنها و رها بودن اخذ شده است. معنای دوم حریم خصوصی، اطلاعاتی است که خود بر دو نوع است: ۱) تعریف بر اساس انتظار؛ ۲) تعریف بر اساس حالت عدم آگاهی. نوع سوم، تعاریفی‌اند که حریم خصوصی را بر اساس کنترل تعریف کرده‌اند. در این مقاله، این تعاریف یک به یک بررسی شده‌اند و نیز کاستی‌های  هر تعریف که دیگران بدان اشاره کرده‌اند، بیان شده و هر یک ارزیابی شده‌اند. نوع چهارم، تعاریفِ چند وجهی یا خوشه‌ای‌اند که بر اساس این نوع از تعریف، ما باید حریم خصوصی را بر مبنای توصیفی تصویر کنیم و از دخالت هر مفهوم ارزشی یا هنجاری در تعریف آن بپرهیزیم. طبق این تعریف، می‌توانیم مفهوم حریم خصوصی را به سه مؤلفه و عنصر مستقل تجزیه کنیم؛ این سه عنصر عبارتند از: رازداری‌‌، ناشناختگی و تنهایی. با این که اِشکالاتی به این تعریف نیز وارد است‌‌، ولی جامع‌ترین تعریفی است که در این مقاله عرضه شده است؛ چرا که در آن به بیشتر وجوه مربوط به حریم خصوصی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Four Definitions of Privacy From The Viewpoint of Western Ethics

نویسنده [English]

  • Hamid Shahriari
Assistant Professor of Institute for Research and Development of Humanities (SAMT), Iran
چکیده [English]

This article addresses four definitions of privacy. Initially, the literal meaning of privacy is mentioned; It then discusses the meaning of the term “privacy” in Ethics. The first meaning is the right to be alone and free. The second meaning of privacy is informational and is divided into two types: one is the definition based on expectation and another is a definition based on the state of awareness. The third type is the definition that defines privacy based on control. In this paper, these definitions are reviewed one by one and the limitations noted by others are expressed and evaluated. The fourth type is a multi-dimensional or clustered definition. According to this definition, we should define privacy on a descriptive rather than a normative basis and avoid using any normative concept in its definition. According to this kind of definition, we can break the concept of privacy into three independent components. These three elements are secrecy, anonymity, and loneliness. Although this definition is not devoid of deficits, it is the most comprehensive one in this article because it refers to more privacy-related features
 
Privacy, the right to loneliness, control, anonymity, secrecy, cluster definition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • the right to loneliness
  • control
  • anonymity
  • secrecy
  • cluster definition
فراهیدی‌‌، خلیل بن احمد. (1۴10) کتاب العین (3). قم: نشر هجرت.
ابن درید‌‌، محمد بن حسن. (1987). جمهرة اللغة (1). بیروت: دارالعلم للملایین.
ازهرى‌‌، محمد بن احمد. (1۴21). تهذیب اللغة (5). بیروت: داراحیاء التراث العربی.
انصاری‌‌، باقر. حقوق حریم خصوصی. (138۶). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
فیومی‌‌، احمدبن محمد. (1۴1۴). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. (2). قم: منشورات دارالرضی.
 
Ansari, B. (1386 AP). Huquq-i Harim-i Khususi (the rights of privacy). Tehran: Samt.
Augustyn, A., Bauer, P., & others. (2010). Encyclopaedia Britannica. 15th edition: Benton Foundation and Encyclopædia Britannica, Inc. www.britannica.com/topic/rights-of-privacy.
Azhari, M. (1421 AH). Tahzib al-Lughah. (Vol. 5). Beirut: Dar al-Ihya al-Turath al-Arabi.
Davis, F. (1959). What Do We Mean by 'Right to Privacy'? South Dakota Law Review (spring), 1-24.
Farahidi, K. (1410 AH). Ketab al-‘Ain. (Vol. 3). Qom: Hijrat Publications.
Fried, C. (1968). Privacy. In F. D. Schoeman (Ed.). Philosophical dimensions of privacy.1984, 209. New York: Cambridge University Press, 203-222. Originally printed in: Fried C. Privacy, Yale Law Journal, 89, 475-93. doi: 10.2307/794941
Fuyumi, A. (1414 AH). Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabir lil Rafe‘ii. (Vol. 2). Qom: Manshurat Dal al-Radi.
Gavison, R. (1980). Privacy and the Limits of Law. The Yale Law Journal, 89(3), 421–471. doi: 10.2307/795891
Ibn Darid, M. (1987 AP). Jumhurat al-Lughah. (Vol. 1). Beirut: Dar al-Ilm lil Malabin.
Inness, J. (1992). Privacy, Intimacy, and Isolation. New York: Oxford University Press.
Marmor, A. (2015). What Is the Right to Privacy? Philosophy & Public Affairs, 43(1), 3–26. doi: 10.1111/papa.12040
Moor J. H. (1990). The Ethics of Privacy Protection. Liberty Trends. 39, 1 & 2, Summer/Fall. 75.
Moore, A. (2008). Defining Privacy. Journal of Social Philosophy, 39(3), 411–428. doi: 10.1111/j.1467-9833.2008.00433.x
Moore, A. D. (2003). Privacy: Its Meaning and Value. American Philosophical Quarterly, 40(3), 215–227.
Parent, W. A. (1983). Privacy, Morality, and the Law. Philosophy & Public Affairs, 12(4), 269–288
Stein, J. (2001). Privacy, in Random House Webster's unabridged dictionary, New York: Random House, 2nd ed. Available in www.dictionary.com.
Warren, D., & Brandeis, L. D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, 4(5), 193. doi: 10.2307/1321160
Westin, A. (1967). Privacy and Freedom. New York: Atheneum
CAPTCHA Image