تبیین و بررسی نظریهٔ غایت‌شناختیِ محتوای ذهنی با تأکید بر دیدگاه‌های درتسکی و میلیکان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

حیث التفاتی یکی از ویژگی‌های اصلی حالات ذهنی است‌‌ و از همین‌رو‌‌، یکی از مسائل فلسفهٔ ذهن تبیین فیزیکالیستی این ویژگی است. موضوع این مقاله بررسی دو جنبهٔ مرتبط به هم این مسئله، یعنی امکان حیث التفاتی و چگونگی تعیین محتوای ذهنی در نظریهٔ غایت‌شناختی محتواست. بر اساس این نظریه‌‌، تکامل طبیعی ارگانیسم زنده و کارکردهای غایی مبتنی بر آن‌‌، محتوا را متعیّن می‌کند و به کمک آن می‌توان تبیینی طبیعی و فیزیکی از حیث التفاتی و محتوا به‌ دست داد. در این مقاله، پس از بیان مبانی این نظریه (واقع‌گرایی دربارۀ حیث التفاتی‌‌) طبیعی‌گرایی و اصل تکامل طبیعی انواع و _ در گام نخست _ دو تقریر اصلی این نظریه‌‌، یعنی معناشناسی دال درتسکی و معناشناسی مصرف‌کننده میلیکان‌‌ را مطرح کرده و سپس به ارزیابی آن می‌پردازیم. مهم‌ترین اِشکال نظریه، این است که نمی‌تواند محتوا و معنای مفاهیم منطقی، فلسفی و نیز مفاهیم عدمی را تبیین کند و از این‌رو‌‌  _ حتی اگر بتواند در مفاهیمی که ارتباط نزدیکی با امور زیستی دارند، شرایط لازم و کافی تعیین محتوا را مشخص کند ‌‌_ در خصوص مفاهیم پیش‌گفته با مشکل مواجه است و به همین دلیلْ ناتمام به حساب می‌آید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study and Explanation of the Teleological Theory of Mental Content with Emphasis on the Views of Dretske and Millikan

نویسندگان [English]

  • mahdi zakeri 1
  • Hossein Esfandiar 2
1 Associate Prof. of Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Master’s graduate, Philosophy, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the issues of Philosophy of Mind is the intentionality of the mind. The topic of this article is the study of the two related aspects of this issue, i.e. the possibility of intentionality and how mind content is determined in the Teleological Theory of Mental Content. According to this theory, the natural evolution of a living organism and the teleological functions based on this determines mental content and one can present a natural and physical explanation of intentionality and mental content with help from that. In this article, after explaining the foundations of this theory, i.e. realism in regards to intentionality, naturalism and the principle of natural evolution of species, we will first address two main versions of this theory, i.e. Dretske’s Indicator Semantics and Millikan Consumer Semantics and then evaluate them. The most important problem of this theory is that it cannot explain the content and meaning of philosophical and logical concepts nor non-existence concepts and therefore, it faces issues concerning the above concepts.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intentionality
  • mental content
  • teleological theory
  • Ruth Garrett Millikan
  • Fred Dretske
پور‌اسماعیل‌‌، یاسر. (1388). نظریات محتوا؛ معناشناسی غائی و معناشناسی عصبی. نقد و نظر ،(۵۴)، 8۶–127.
لو‌‌، جاناتان. (1389). مقدمه‌ای بر فلسفۀ ذهن. (ترجمه: امیر غلامی). تهران: نشر مرکز.
داروین‌‌، چارلز. (1380). منشأ انواع. (ترجمه: نورالدین فرهیخته). تهران: نگارستان کتاب.
نیشابوری‌‌، اصغر. (1373). تکامل موجودات زنده. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 
Davidson, D. (1987). Knowing One’s Own Mind. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 60(3), 441-458. doi: 10.2307/3131782
Dretske, F. (1988). Explaining Behavior: Reasons in a World of Causes Cambridge. Mass.: MIT Press.
Dretske, F. (1995). Naturalizing the mind. The MIT Press.
Fodor, J. A. (1990). A Theory of Content, I: The problem. In J. A. Fodor (Ed.), A Theory of Content and Other Essays (pp. 51-87). Cambridge, Mass.: MIT Press.
Hickerson, R. (2007). The History of intentionality: theories of consciousness from Brentano to Husserl. London: Continuum.
Kim, J. (2010). Philosophy of Mind. Westview Press.
Lowe, E. J. (2000). An Introduction to the Philosophy of Mind. Cambridge University Press.
Lyons, W. (1995). Approaches to Intentionality. Oxford: Oxford University Press.
Macdonald, C., & MacDonald, G. (2012). The Epistemology of Meaning. In J. Kingsbury & K. Williford (Eds.), Millikan and Her Critics (1 edition, pp. 221–236). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Millikan, R. (1989). Biosemantics. In B. P. McLaughlin & A. Beckerman (Eds.), Journal of Philosophy (pp. 281-297). Oxford University Press. doi: jphil198986652
Millikan, R. G. (2004). Varieties of Meaning. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Millikan, R. G. (2012). Reply to Mcdonalds. In D. Ryder, J. Kingsbury, & K. Williford (Eds.), Millikan and Her Critics (1 edition, pp. 237–240). Malden, MA: Wiley-Blackwell.
Millikan, R. G. (1984). Language, Thought & Other Biological Categories. The MIT Press.
Millikan, R. G. (2000). On Clear and Confused Ideas. Cambridge: Cambridge University Press.
Neander, K. (2018). Teleological Theories of Mental Content. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2018). Retrieved from https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/content-teleological/
Papineau, D. (1984). Representation and Explanation. Philosophy of Science, 51(4), 550–572. doi: 10.1086/289205
Pourismael, Y. (2009). Theories of Content; Teleosemantics and Neurosemantics. Naqd va Nazar, 14(54), 86-127.
Skokowski, P. (1996). Naturalizing the Mind. Mind and Language, 11(4), 452–457. doi: 10.1111/j.1468-0017.1996.tb00058.x
Zalta, E. N. (1988). Intensional Logic and the Metaphysics of Intentionality. MIT Press.
CAPTCHA Image