دیلتای و کارکرد بنیادین مسائل هرمنوتیک در علوم انسانی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی موسسه امام خمینی

چکیده

 
دیلتای از جمله کسانی است که به نشانه‌های تاریخی توجه، و آنها را وارد بحث هرمنوتیک کرده است. هرمنوتیک دیلتای نشان‌دهنده یک جریان فکری بین نظریه‌پردازان قرن نوزدهم است که پرورده مکتب رمانتیک بودند. برنامه وی برای تحلیل حیات بشری و مفهوم‌سازی وی از حیثیت تاریخی انگیزه مهمی را برای هایدگر به وجود آورد تا هرمنوتیک هستی‌شناسی خود را در انسان و زمان به وجود آورد. دیلتای کوشید برای روش‌شناسی علوم انسانی بالاترین درجه ممکن را تضمین کند. او معتقد بود علوم انسانی نباید روش‌های خود را از علوم طبیعی وام بگیرد. رویکرد دیلتای ارتباط وثیقی با اندیشه‌های کانت و هگل دارد و آنها را با هم جمع می‌کند. دغدغه مهم دیلتای هجمه پوزیتیویست‌ها در آن زمان بود. پوزیتیویست‌ها معتقد بودند اگر بخواهیم به علوم، تعین یا واقعیت ببخشیم، باید از روش تجربی واقع‌نما و به یک معنا ارزش‌گذار استفاده کنیم. در چنین شرایطی بود که دیلتای می‌کوشید نوعی ملاک برای عینی کردن یا تعین بخشیدن به علوم انسانی بیابد. در این مقاله می‌کوشیم چگونگی تأثیرگذاری مسائل هرمنوتیکی در برجسته‌سازی علوم انسانی و دفاع از عینیت آن در برابر علوم تجربی را نشان دهیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dilthey and the Fundamental Function of Hermeneutic Issues in the Human Sciences

نویسنده [English]

 • ohammad hosen mokhtaree
چکیده [English]

Abstract
Wilfred Madelung is one of the most prominent and influential specialists in the field of Shi‘a studies in contemporary world. Contrary to the most works of western specialists in the field of Islam and Shi'ism, his works are greatly successful in knowing and defining different aspects of Islam, such that they are welcomed and accepted even in Islamic and Shi'a societies. It seems that a considerable portion of this success is due to his attention to methodological points. His works related to Shi'a studies have particular merits or research features in comparison to the works of other western specialists in Shi'a studies, the most important of which are as follows: taking into consideration authentic and valid Islamic and Shi'ite sources, thematic and methodological differentiation of sources, taking into consideration the atmosphere and history of events and teachings, understanding the teachings along the line of a thinking system, a relatively complete mastery over different dimensions of Islam,  exact knowledge of scientists and their valid works and mastery over Arabic language with which Madelung could attract the attention and even admiration of Muslims and Shi'as to his works. The observance of aforementioned points by Madelung has made scholars to differentiate him from ignorant and biased Orientalists and include him among just researchers. The present paper examines the methods and sources as well as research methods used by Madelung to introduce Shi'ism to western societies and tries to show the distinctiveness and superiority of his works by comparing them with the works of some other western specialists in Shi'a studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • orientalism
 • shi'a studies
 • methodology
 • Wilfred Madelung
 • orientalists
 1. 1.الخزاز القمی، علی بن محمد، 1401، کفایه الاثر فی النص علی الائمه الاثنی عشر، قم، بیدار.

  2.صدوق، محمد بن علی، 1405، کمال الدین و تمام النعمه، تصحیح علی اکبر الغفاری، قم، موسسه النشر الاسلامی.

  3.ــــــــــــــ، 1404، عیون اخبار الرضا، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات.

  4.طباطبائی، سیّدمحمّدحسین، 1354، شیعه در اسلام، مقدمه سیّدحسین نصر، تهران، کتابخانه بزرگ اسلامی، چاپ ششم.

  5.کوربان، هنری، 1414، الشیعه الاثنی‌عشریه، ترجمه ذوقان قرقوط، قاهره، مکتبه مدبولی، ط. الثانیه.

  6.مادلونگ، ویلفرد، 1387، مکتب‌ها و فرقه‌های اسلامی در سده‌های میانه، ترجمه جواد قاسمی، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ دوّم.

  7.ــــــــــــــ، 1388، جانشینی حضرت محمّد… پژوهشی پیرامون خلافت نخستین، ترجمه احمد نمایی،‌ جواد قاسمی، محمّد جواد مهدوی و حیدررضا ضابط، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، چاپ چهارم.

  8.ولهاوزن، یولیوس، 1375، تاریخ سیاسی صدر اسلام؛ شیعه و خوارج‌، ترجمه محمودرضا افتخارزاده، قم، دفتر نشر معارف اسلامی.

  1. Anawati, Georges, 1995, ˝ʿIṢMAH˝, The Encyclopedia of Religion, ed. Mircea Eliade, vol. 7, p. 465, New York, Macmillan.
  2. Chittick, William, 1987, The Psalms of Islam Al-ṢṢaḥīifat Al-Sajjadiyya, translated with an introduction and annotation, Qum, Ansarian.
  3. Clarke, Linda, 2001, Shiite Heritage, Editor and translator, Linda Clarke, New York, Global Publication.
  4.  _________, 2005, ˝IṢMAH˝, The Encyclopedia of Religion, ed. L. Jones, New York, Macmillan.
  5. Goldziher, Ignaz, 1981, Introduction to Islamic Theology and Law, translated by Andras and Ruth Hamori, Princeton, Princeton University Press.
  6.  Hodgson, G. S. Marshal, 1991, ˝DJAʿFAR AL-ṢĀDIḲ˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 2, Leiden ,Brill.
  7. Kohlberg, Etan, 1993,.˝Muḥammad B. ʿAli (Al-BAḲIR)˝. The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 7, P. 397-400, Leiden: Brill.
  8. Kohlberg, Etan; Mohammad Ali Amir-Moezzi, 2009, Revelation and Falsification, The Kitāb al-qirā’āt of Ahmad b. Muhammad al-Sayyārī, Leiden, Brill.
  9. Madelung, Wilferd, 1976, "The sources of Isma'ili law" Journal of Near Eastern Studies", vol. 35, p. 29-40.
  10. ــــــــــــ, 1986 (a), ˝AL-KULAYNĪ˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition vol. 5, P.362-363, Leiden, Brill.
  11. ــــــــــــ, 1986 (b), ˝HISHĀM B. AL-ḤAKAM˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol.3, Leiden, Brill.
  12. ــــــــــــ, 1986 (c), ˝IMĀMA˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol.3, Leiden, Brill.
  13. ـــــــــــــ, 1989, ˝The Hāshimiyyāt of al-Kumayt and Hāshimī Shiʿism˝, Studia Islamica, No. 70, p. 5-26.
  14. ـــــ­ــــــــ, 1991, ˝MAYMŪN B. AL-ASWAD AL-ḲADDAḤ˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 6, P. 917, Leiden, Brill.
  15. ــــــــــــــ, 1993 (a), ˝AL-MUFĪD˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol.7, P. 312-313, Leiden, Brill.
  16. ـــــــــــــ, 1993 (b), ˝MUḤAMMAD B. ʿALĪ AL-RIḌĀ˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition vol. 7, Leiden, Brill.
  17. ـــــــــــــ, 1993 (c), Muḥammad B. ʿAli (Al-BAḲIR)˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 7, P. 397-400,Leiden, Brill.
  18. ــــــــــــــ, 1995, ˝IMAMATE˝, Encyclopedia of Religion, 2nded. Jones Lindsay, vol. 7, p.114-119, Detroit, Macmillan Reference.
  19. ــــــــــــــ, 1997 (a), ˝AL-KARAKĪ˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition vol. 4, P. 610, Leiden, Brill.
  20. ـــــــــــــ, 1997, (b)˝ʻIṢMA˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 4, Leiden, Brill.
  21. ــــــــــــــ, 1997 (c), ˝KASHSHI˝ ,The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition vol. 4, P. 711, Leiden, Brill.
  22. ـــــــــــــ, 1997 (d), ˝SHĪʿA˝,The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol.9, Leiden, Brill.
  23. Momen, Moojan, 1985, An Introduction to Shiʿi Islam, Oxford, Oxford University Press.
  24.  Morris, James Winston, 1995, ˝TAQIYAH˝, The Encyclopedia of Religion, ed. Mircea Eliade, New York, Macmillan.
  25. Pinault, David, 1968, What Is Islam?, London, Longmans.
  26. ــــــــــــــ, 1992, The Shiites, New York, St. Martin’s Press.
  27.  Schmidtke, Sabine, 2001, "an Interview", Shi‘a Studies, no. 1, April-June.
  28. Vaglieri, L. Veccia, 1986, ˝ʿALĪ B. ABĪṬĀLIB˝, The Encyclopaedia of Islam, 2nd edition, vol. 1, Leiden, Brill.
  29. Watt, William Montgomery, 1999, Islam A Short History, Oxford, one world. 
CAPTCHA Image