ارزیابی انتقادی علم غیرارزش‌بار بر پایه استدلال ریسک استقرایی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه کلام، مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، تهران، ایران

چکیده

آرمان علم رها از ارزش­های غیرعلمی، در چند دهة اخیر در کانون فلسفة علم و معرفت­شناسی قرار گرفته است و طرف‌داران آن با هشدار دربارة پیامدهای ناگوار این تأثیر، استدلال­هایی بر لزوم پیراستگی ساحت علم از ارزش­های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و... ارائه کرده­اند. در مقابل، عده­ای این آرمان را دست نایافتنی یا نادرست شمرده و در برابر آن، پیامدهای ناگوار عدم ارزش‌باری علم را بازگو کرده­اند. استدلال ریسک استقرایی، با برجسته ‌کردن پیامدهای احتمالی حاصل از خطای معرفتی استقرا - که روش رایج در علم شمرده می­شود - ارزش­های غیرعلمی را معیاری برای سنجش پیامدهای عملی می­داند تا بتوان شواهد و قراین موجود را در جهت گریز از پیامدهای احتمالی وزن­دهی کرد. در نتیجه از آنجاکه کارایی علم در مقام عمل است، فرایند توجیه معطوف به پیامدهای عملی خواهد بود و مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای دانشمند، او را ملزم به دخالت‌دادن ارزش‌های غیرعلمی برای گریز از پیامدهای ناگوار احتمالی خواهد کرد. چالش مهم این استدلال، فراتر بردن گسترة نظریات و فرضیات از علم و عینیت آن و کشاندن معیارهای عملی و ارادی به درون علم است. پیوند جنبة کاربری علم با واقع­نما بودن آن، خلط بین دو ساحت علمی و عملی است که راه را برای ورود نسبیت به علم فراهم می­کند. درپیش‌گرفتن برخی مبانی، مانند عینیت ارزش یا نسبیت علم، بر قوت این استدلال می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Evaluation of Value-Free Science Based on the Induction Risk Argument

نویسنده [English]

  • Gholam Hossien Javadpoor
Assistant Professor, Philosophy of Religion, Department of Kalam, Iranian Institute of Philosophy, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important issues in the philosophy of science in recent decades is to assess the permissibility of the involvement of background and non-scientific factors in science and to place them next to evidence or to involve them in the process of weighing evidence. Proponents of the value-free science ideal have considered any intervention of this kind as a blow to the objectivity of science and slipping in the process of science. One of the important arguments in criticizing this ideal is that of inductive risk, according to which any scientific statement or hypothesis and theory based on the common scientific method,is subject to possible shortcomings that are sometimes so detrimental that it is essential to prevent them and repair the process of hypothesis or scientific theorizing. Therefore, due to the possibility of errors in non-perceptual consequences, non-perceptual factors, including moral, social, and political values, should be involved in the process of science and these factors determine what assumptions or theories are accepted to avoid those consequences.
For the first, Hempel presents the argument as below:
Based on certain evidence as well as the scientific rules governing the research question, the probable results are:
(1) The hypothesis is accepted according to scientific rules and is, in fact, true.
(2) The hypothesis is rejected on the basis of scientific rules and is, in fact, false.
(3) The hypothesis is accepted according to scientific rules, but it should, in fact, be false.
(4) The hypothesis is rejected onthe basis of scientific rules, but it should, in fact, be true.
The first two hypotheses are the results of scientific processes, but the last two hypotheses are probabilities that induction will occur.So both epistemologically and practically, we may have unpleasant consequences that must be remedied by reconstructing the rules of accepting or rejecting scientific assumptions.Hempel's solution is to involve values in the process of science, so that, although values lack a logical connection with hypotheses (one in the epistemic dimension and the other in the non-epistemic dimension), their role in the rules of accepting hypotheses to avoid scientific errors and scientific consequences is justified.
The argument is expressed today in a new form as follows:
 (1) It is a common method in induction science.
(2) There is a possibility of error in induction.
(3) Scientific error leads to unfortunate individual and social consequences in the practical (moral, biological, economic) field.
(4) The possible consequences of this can be overcome with unscientific values.
(5) The hypothesis must be organized in such a way that it results in the least error.
(6) After the alternative assumptions, a case should be selected that has the least adverse consequences.
(7) So values can affect the process of science in a permissible and reasonable way.
Some of the most important drawbacks of this argument are:
(1) Interference of two scientific and practical fields: In this argument, the position of practice has been used for the field of science and the criterion of applying theory and hypothesis has been included in its epistemic justification level.
(2)  Lack of guarantee of objectivity of theories: If the criterion of objectivity is determined outside the position of opinion, there will be no guarantee that the theories will reveal reality. Basically, the meaning of objectivity is that it should not rely on any personal desires or uses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific and non-scientific values
  • Induction
  • Induction risk
  • Value-free science
  • Objectivity
Betz, G. (2013). In Defence of the Value Free Ideal. European Journal for Philosophy of Science, 3(2), 207- 220. doi: 10.1007/s13194-012-0062-x.
Biddle, J. (2013). State of the Field: Transient Underdetermination and Values in Science. Studies in History and Philosophy of Science, 44(1), 124-133. doi: 10.1016/j.shpsa.2012.09.003.
Churchman, C.W. (1948). Statistics, Pragmatics, and Induction. Philosophy of Science, 15 (3), 249- 268. doi: 10.1086/286991.
Churchman, C.W. (1956). Science and Decision-Making. Philosophy of Science, 23(3), 247-249. doi: 10.1086/287490.
Cranor, F. (1993). Regulating Toxic Substances, A Philosophy of Science and the Law. New York: Oxford University Press.
Douglas, H. (2000). Inductive Risk and Values in Science. Philosophy of Science, 67 (4), 559-579. doi: 10.1086/392855.
Douglas, H. (2009). Science, Policy, and the Value-Free Ideal. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Elliott, K. & Richards, T. (2017). Exploring Inductive Risk: An Introduction. Exploring Inductive Risk, Case Studies of Values in Science. N.p: Oxford University Press.
Franco, p. (2017). Assertion, Non-Epistemic Values, and Scientific Practice. Philosophy of Science, 84(1), 160-80. doi: 10.1086/688939.
Hempel, C.G. (1965). Science and Human Values. Aspects of Scientific Explanation, 81-96. New York: Free Press.
Hudson, R. (2016). Why We Should Not Reject the Value Free Ideal of Science. Perspectives on Science, 24(2), 167- 191. doi: 10.1162/POSC_a_00199.
James, W. (1896). The Will to Believe. The New World, 5, 327- 347.
Jeffrey, R.C. (1956). Valuation and Acceptance of Scientific Hypothesis. Philosophy of Science, 23(3), 237-246. doi: 10.1086/287489.
John, S. (2015). Inductive Risk and the Contexts of Communication. Synthese, 192, 79- 96. doi: 10.1007/s11229-014-0554-7.
Johnson, D. (1989). Sociological Theory. New York: Wiley and Sons.
Kuhn, T. (1977). Objectivity, Value Judgment, and Theory Choice. The Essential Tension. Chicago: University of Chicago Press.
Levi, I. (1962). On the Seriousness of Mistakes. Philosophy of Science, 29(1), 47-65. doi: 10.1086/287841.
Longino, H. (1990). Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry. Princeton: Princeton University Press.
McMullin, E. (1983). Values in Science. Philosophy of Science Association. (P. D. Asquith & T. Nickles, Eds.), 2, 3-28.
Mitchell, S.D. (2004). The Prescribed and Proscribed Values in Science Policy. Science, Values and Objectivity. (P. Machamer & G. Wolters, Eds.). University of Pittsburgh Press, 245-255.
Neuman, W.L. (1997). Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches. London: Allyn and Bacon.
Reiss, J. & Sprenger, J. (2014). Scientific Objectivity. In Edward N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Rudner, R. (1953). The Scientist qua Scientist Makes Value Judgments. Philosophy of Science, 20(1), 1-6. doi: 10.1086/287231.
Staley W. (2017). Decisions, Decisions: Inductive Risk and the Higgs Boson. In Elliott, K & Richards, T (Eds.), Exploring Inductive Risk, Case Studies of Values in Science. N.p: Oxford University Press.
Steel, D. (2010). Epistemic Values and the Argument from Inductive Risk. Philosophy of Science, 77(1), 14-34. doi: 10.1086/650206.
Steel, D. (2015). Philosophy and the Precautionary Principle: Science, Evidence, and Environmental Policy. Cambridge: Cambridge University Press.
Steele, K. (2012). The Scientist qua Policy Advisor Makes Value Judgments. Philosophy of Science. 79(5), 893- 904. doi: 10.1086/667842.
CAPTCHA Image