پرسش‌هایی در باب «پرسشی در باب تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

ستادیار فلسفه دانشگاه پیام نور همدان

چکیده


از دیدگاه هیدگر، ذات تکنولوژی جدید نوعی انکشاف است که آدمی را به تعرض به طبیعت فرا می‌خواند و از او می‌خواهد که طبیعت را در مقام منبع ذخیرهٔ انرژی نظم بخشد. در این نحو از انکشاف، وجود به محاق فراموشی می‌رود و خطر نیست‌انگاری و بی‌خانمانی، بشر جدید را تهدید می‌کند. از دیدگاه هیدگر، انسان معاصر با تأمل در ذات تکنولوژی می‌تواند از اسارت آن خارج شود و نیروی منجی‌ای را در آن بیابد. نیروی منجی بشر از نیست‌انگاری، همان هنر است که شعر عالی‌ترین مصداق آن است. راهی که هیدگر برای رسیدن به رهیافت‌های فوق پیموده است در سخنرانی 1954 او با عنوان «پرسشی در باب تکنولوژی» ترسیم شده است. در نوشتار حاضر از موانعی سخن خواهد رفت که در راه مزبور، مانع از رسیدن مخاطبِ هیدگر به نتایج فکری او در باب ذات تکنولوژی می‌شود و در ادامه از تمام هیدگرشناسانی که این نوشته را می‌خوانند خواسته (پرسش) خواهد شد که اگر امکان برداشتن این موانع وجود دارد، با برطرف کردن آنها راه تفکر هیدگر را از طریق پاسخ راه‌گشا به این پرسش‌ها، هموارتر سازند و اگر این موانع با امکاناتی که تفکر هیدگر در اختیار آنها قرار می‌دهد قابل کنار زدن نیست و راه تفکر او را بسته است، عقیم بودن راه هیدگر را در تأملاتش در باب تکنولوژی بپذیرند و اذعان کنند که از راهی که هیدگر ترسیم کرده است نمی‌توان به نتایج مختار او رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some Questions about the Lecture "A Question Concerning Technology"

نویسنده [English]

  • ali ashgar morovat
چکیده [English]

In Heidegger's view, the essence of new technology is a kind of unveiling which calls man to violate the nature and asks him to organize it as a source of energy saving. In this kind of unveiling, existence is completely forgotten and modern man is threatened by homelessness and nihilism. In Heidegger's view, contemporary man can free himself from technology and find a delivering power in it by reflecting on its essence. Art and poetry as its best instance can deliver man form nihilism. Heidegger's lecture in 1954 entitled "A Question Concerning Technology" depicts how he has developed aforementioned approaches. The present paper explores those obstacles faced by Heidegger's audience to grasp his intellectual results about the essence of technology. Then it asks all specialists of Heidegger's works, who may read this paper, to provide a better ground for his thought by removing these obstacles and providing reasonable answers to these questions, if possible; otherwise, they should accept that Heidegger's method in his contemplation on technology is useless and admit that we cannot achieve independent results through following the way depicted by Heidegger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • existence
  • unveiling
  • nihilism
  • Technology
  • gestell
  • art
. اباذری، یوسف: هیدگر و علم، فصلنامه‌ی ارغنون، سال سوم، شماره‌ی 112-11، 1375؛
2. احمدی، بابک: ساختار و تأویل متن، نشر مرکز، تهران، 1378؛
3. احمدی، بابک، مدرنیته و اندیشه‌ی انتقادی، نشر مرکز، تهران، 1373؛
4. احمدی، بابک: هیدگر و تاریخ  هستی، نشر مرکز، تهران، 1381؛
5. اسمیث، گرگوری بروس: نتیجه هیدگر و گذرا به پسامدرنیته، ترجمه‌ی علیرضا سید احمدیان، نشر پرسش، آبادان، 1379؛
6. آیدی، دُن: فلسفه‌ی پدیدارشناختی هیدگر در باب تکنولوژی، ترجمه‌ی شاپور اعتماد، فلسفه‌ی تکنولوژی، ترجمه‌ی شاپور اعتماد، نشر مرکز، تهران، 1386؛
7.بَرِت، ویلیام: تکنیک، وجود، آزادی (جستجوی معنا در تمدن تکنولوژیک)، ترجمه ی سعید جهانگیری، نشر پرسش، آبادان، 1387؛
8. بیمل، والتر: بررسی روشنگرانه‌‌ی اندیشه‌های مارتین هیدگر، ترجمه‌ی بیژن عبدالکریمی، انتشارات سروش، تهران، 1381؛
9. پالمر، ریچارد: علم هرمنوتیک، ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی، نشر هرمس، تهران، 1377؛
10. پی‌پین، رابرت ب: هیدگر و مفهوم مدرنیسم: عصر بی‌معنایی تمام، ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی، فصلنامه‌ی ارغنون، سال سوم، شماره‌ی 12ـ11، 1375؛
11. خاتمی، محمود: جهان در اندیشه‌ی هیدگر، مؤسسه‌ی فرهنگی دانش و اندیشه‌ی معاصر، تهران، 1379؛
12. خاتمی، محمود: رأی هیدگر در باب نسبت تکنولوژی و هنر، نامه‌ی فرهنگ، سال دوازدهم، دوره‌ی سوم، شماره 46، زمستان 1381؛
13. ریخته‌گران، محمدرضا: منطق و مبحث علم هرمنوتیک (اصول و مبانی وعلم تفسیر)، نشر کنگره با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1378؛
14. کوکلمانس، یوزف‌ی: هیدگر و هنر، ترجمه‌ی محمد جواد صافیان، نشر پرسش، آبادان، 1381؛
15. مجتهدی، کریم: آشنایی با تفکر مارتین هیدگر، نگاهی به فلسفه‌های جدید و معاصر در جهان غرب (مجموعه‌ی نوشتارات)، مؤسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، تهران، 1377؛
16. مصلح، علی‌اصغر، تقریری از فلسفه‌های اگزیستانس، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384؛
17. مک کواری، جان: فلسفه‌ی وجودی، ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی، انتشارات هرمس، تهران، 1377؛
18. مک کواری، جان: مارتین هیدگر، ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی، مجموعه‌ی پدیدآورندگان کلام جدید (2)، انتشارات گروس، تهران، 1376؛
19. ورنو، وال و دیگران: نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن، برگرفته و ترجمه‌ی یحیی مهدوی، شرکت سهامی انتشار ـ خوارزمی، تهران، 1372؛
20. هیدگر، مارتین: پرسش از تکنولوژی، ترجمه‌ی شاپور اعتماد، فلسفهـی تکنولوژی، ترجمه‌ی شاپور اعتماد، نشر مرکز، تهران، 1386؛
21. هیدگر، مارتین: خطابه‌ی یادبود؛ گفتاری در تفکر معنوی، ترجمه‌ی محمدرضا جوزی، نشریه‌ی معارف ـ نشریه‌ی مرکز جهاد دانشگاهی، دوره سوم، شماره 2، مرداد و آبان 1365؛
22. هایدگر، مارتین: گفتگوی اشپیگل با مارتین هیدگر، ترجمه‌ی محمد مددپور، تفکری دیگر، تألیف و ترجمه‌ی محمد مددپور، مرکز مطالعات شرقی فرهنگ و هنر، تهران، 1374؛
CAPTCHA Image