نسبیت‌گرایی اخلاقی: نماها و مبناها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

چکیده

بحث پیرامون نسبیّت‌گرایی و مطلق‌گرایی اخلاقی یکی از مهم‌ترین و دیرپاترین عناوین تأمّلات فلسفی در اخلاق بوده است. البته نتایج این بحث به اخلاق منحصر نمی‌شود. موضعی که هر شخص درمورد نسبیّت یا عدم نسبیّت ارزش‌ها و معیارهای عمده اخلاقی اتّخاذ می‌کند،‌ بر دیدگاه‌ها، مواضع و موقعیت قانونی و اجتماعی وی تأثیر می‌گذارد. در این مقاله، پس از ایضاح مفاهیم مرتبط، به بازشناسی هر یک از انواع نسبیت‌گرایی اخلاقی می‌پردازیم، و در انتها، دلایل عمده ارائه شده برای هر یک را مطرح ساخته و مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Relativism: Aspects and Principles

نویسنده [English]

 • Mohammad Ali Shomali
چکیده [English]

 Debate about moral relativism and moral absolutism is one of the most important and old subjects of philosophic deliberations in ethics; but the result of this discussion is not limited to ethics. The position a person takes on relativism or non-relativism of main values and criteria, affects his viewpoint, stance, social and legal position. In this article after articulating the related concepts, we revise each kind of moral relativism; and finally, we come up with the main reasons given for each one and evaluate them. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Moral relativism
 • moral absolutism
 • moral principles
 • descriptive relativism
 • metaethical relativism
 • normative relativism
 1. فهرست منابع

  1. Arrington, Robert, 1989, Rationalism, Realism and Relativism, Ithaca: CornellUniversity Press.
  2. Foot, Philippa, 1961, “Goodness and Choice”, in: Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary, Vol. 25.
  3. Harman, Gilbert and Thomson, J. J., 1996, Moral Relativism and Moral Objectivity, Oxford: Blackwell.
  4. Harman, Gilbert, 1977, The Nature of Morality, Oxford: OxfordUniversity Press.
  5. Pojman, Louis P., 1998, Ethical Theory: Classical and contemporary Readings, U.S.A.: Wadsworth Publishing Company, 3nd edition.
  6. Pojman, Louis P., 1996, “Relativism” in: The Cambridge Dictionary of Philosophy, ed. by Robert Audi, (New York: CambridgeUniversity Press.
  7. Pojman, Louis P., 1990, “Gilbert Harman's Internalist Moral Relativism” in: The Modern Schoolman, LXVIII.
  8. Rachels, James, 1998, Ethical Theory New York: OxfordUniversity Press.
  9. Rachels, James, 1993, The Elements of Moral Philosophy, New York and …: Mcgraw-Hill, Inc., 2nd edition.
  10. Scanlon, Thomas, 1999, What We Owe to Each Other, Cambridge and London: The Belknap Press of HarvardUniversity press.
  11. Shomali, Mohammad Ali, 1996, Self-knowledge,Tehran: International publishing Co.
  12. Shomali, Mohammad Ali, 2001, Ethical Relativism: An Analysis of the Foundations of Morality,London: ICAS. 
  13. Williams, Bernard, 1997, “Ethics” in Philosophy: A Guide Through the subject, London: Oxford University Press.
  14. Wong, David, 1998, “Moral Relativism”, in: Routledge Encyclopedia of Philosophy, ed. Graig, Edwaerd, London and New   York: Routledge.
  15. Wong, David, 1996, “Relativism”, in: A Companion to Ethics, ed. Singer, peter, Oxford and Cambridge: Blackwell Publishers Ltd.
  16. Wong, David, 1992, “Moral Relativism”, in: Becker's Encyclopedia of Ethics.
  17. Wong, David, 1984, Moral Relativity, Berkeley: University of California press.
CAPTCHA Image