کارکرد گرایی و ارسطو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، عضو هیئت علمی دانشگاه مفید

چکیده

مقاله پیش­رو، بررسی نظریه کارکردگرایی در فلسفه ذهن معاصر و مقایسه آن با دیدگاه کارکردگرایانه ارسطوست. از آنجایی که واژه کارکرد ((ergon  در فلسفه ارسطو از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، گاهی او را پیشگام این نظریه معرفی می­کنند. از این رو، میزان ارتباط این دو نظریه و تشابه آنها جای تأمل و دقت فراوان دارد. در این نوشتار مشخص خواهد شد که تقریرهای مختلف از نظریه کارکردگرایی جدید ظاهراً با رأی ارسطو منطبق نیست. اما می‌توان نظر او را یکی از نگرش‌ها در کارکردگرایی دانست. گرچه نظریه ماده و صورت ارسطو و تأکید وی بر ذات در مقایسه با دیدگاه­های جدید چندان مقبول نیست، اما نگرش کارکردگرایانه وی در خصوص نسبت نفس و بدن اهمیت زیادی دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functionalism and Aristotle

نویسنده [English]

  • Seyed Ebrahim Musavi
چکیده [English]

This article discusses the theory of functionalism in the contemporary philosophy of Mind and compares it with Aristotle's functionalism. As the word "ergon" is of a high significance in Aristotle's philosophy, sometimes he is regarded as the pioneer of this theory. Therefore the relation between these two theories and their similarity may be worth considering. 
What follows will reveal that different versions of the theory of new functionalism are not matched with Aristotle's idea seemingly but his viewpoint can be considered as one of the attitudes in functionalism. Although Aristotle's theory of mater and form, together with his emphasis on essence, is not valid in the light of new findings, his functionalistic approach to the relation between body and soul is of a high significance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functionalism
  • philosophy of mind
  • perfection
  • soul
  • machines
.  ارسطو؛ ۱۳۷۸، درباره نفس، علی‌مراد داوودی، تهران: انتشارات حکمت.
2. -----؛ ۱۳۷۷، متافیزیک، شرف‌الدین شرف خراسانی، تهران، انتشارات حکمت.
3. -----؛ ۱۳۸۵، متافیزیک، محمد‌حسن لطفی، تهران، طرح نو، چاپ دوم.
4. -----؛ ۱۳۷۸، سماع طبیعی، محمد‌حسن لطفی، تهران، طرح نو، چاپ دوم.
5. -----؛ ۱۳۷۸،  اخلاق نیکوماخوسی، محمدحسن لطفی، تهران، طرح نو.
6. Ackrill, Jl.; Aristotle’s distinction between Energeia and kinesis, Bambrough
7. Aristotle; 1935, Metaphysics, tr. by Hugh Tredennick, the LOEB Classical Library, Cambridge, Harvard University Press, 11th Pub., XVIII
8. ---------; 1936, On the Soul, tr. by W. S. Hett, the LOEB Classical Library, Cambridge, HarvardUniversity Press.
9. Peters, F. E.; 1967, Greek Philosophical Terms: A Historical Lexicon, NY, New YorkUniversity Press.
10. Politis, Vasilis; 2004, Routledge Philosophical Guidebook to Aristotle and the Metaphysics, London and New York, Routledge.
11. Putnam, Hilary; 1960, Minds and Machines.
12. Putnam, Hilary; 1967, Psychological Predicates.
13. Searle, John; 1980, Minds, Brains and Programs.
14. Shoemaker, 1984, Some varieties of functionalism.
Stanford Encyclopedia of philosophy.
CAPTCHA Image