بررسی و نقد نظریه تکثر فهم پیامبران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی‌‌پژوهشی دانشگاه مفید

چکیده

 تکثر فهم پیامبران، از جمله دلایلی است که عده‏اى از طرفداران نظریۀ پلورالیسم حقانىِ ادیان براى تقویت دیدگاه خود بیان می‌کنند. آنان فرضیۀ خود را از دو منظر تفسیر کرده‏اند. نخست اینکه پیامبران با قابلیت‏ها و حالات ویژۀ خود، هر یک از نظر‌گاه ویژۀ خود به حقیقت واحد نگریسته و دریافت‏هاى متفاوت خود را به شکل دین به پیروان خود عرضه کرده‏اند؛ و دوم اینکه تجلیات و ظهورات خداوند بر پیامبران گوناگون بوده و علتی براى پیدایش ادیان مختلف شده است. این عده در بیان فرضیۀ خود، به آیاتى از قرآن کریم نیز استناد کرده‏اند.
 نوشتار حاضر بر آن است تا نظریۀ فوق را، از هر دو منظر، عمدتاً با نگاهى درون‌دینى و با تکیه بر آیات قرآن، بررسى کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry into the Theory of Prophet's Plurality of Understanding

نویسنده [English]

  • Mohammad Hasan Movahhedi Saavoji
چکیده [English]

Prophet's plurality of understanding is one of the reasons that some of the defenders of pluralism of the truthfulness of religions use to improve their viewpoints.
They have interpreted their hypothesis from two viewpoints; first, prophets with their own skills and special states have looked at the unique truth from their own viewpoint and have offered their different perceptions to their followers as religion; and the second, illuminations and manifestations of God have been different for different prophets and each religion has a different reason for its appearance. They rely on some verses of Quran to state their hypothesis. In this essay we try to analyze this hypothesis from both viewpoints, mostly religious and based on the verses of Quran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • revelation
  • prophet
  • Religion
  • Quran
  • pluralism of truthfulness
. ابن‌فارس، احمد، بى‏تا، معجم مقاییس اللّغة، تحقیق محمد هارون،  دارالکتب العلمیة، ج6.
 2. بلاغى، عبدالحجت، 1345، حجة التفاسیر و بلاغ الاکسیر، انتشارات حکمت، چاپ اول، ج1 و 4.
 3. حسینى بحرانى، هاشم، 1415،  البرهان فى تفسیر القرآن، بنیاد بعثت، چاپ اول، ج2و 5.
 4. حسینى شاه عبدالعظیمى، حسین بن احمد، 1363، تفسیر اثنى عشرى، انتشارات میقات، چاپ اول، ج8.
 5. راغب اصفهانى، حسین بن محمّد، 1392، المفردات فى غریب القرآن، تحقیق مرعشلى، دارالکتب العربى.
 6- سروش، عبدالکریم، 1380، صراط‌‌هاى مستقیم، مؤسسه فرهنگى صراط، چاپ چهارم.
7. -------------، کیان، "صراط‌های مستقیم: سخنی در پلورالیسم دینی؛ مثبت و منفی"، ش36، (فروردین- اردیبهشت 1376).
 8. شبّر، عبداللّه، 1412، تفسیر القرآن الکریم، دارالبلاغة للطباعة و النشر و التوزیع، چاپ اول، ج1.
 9. -------------، 1407، الجوهر الثمین فى تفسیر القرآن المبین، مکتبة الألفین، چاپ اول، ج1.
 10. طباطبایى، محمدحسین، 1397، المیزان فى تفسیر القرآن، دارالکتب الاسلامیة، چاپ سوم، ج 1، 3، 5، 7، 12، 14، 16، 17، 18، 19 و 20.
 11. طبرسى، فضل بن الحسن، 1379، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربى، ج 1، 2، 4 و 5.
 12. طوسى، محمدبن الحسن، 1409، التبیان فى تفسیر القرآن، تحقیق قصیر العاملى، مکتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول، ج 2، 4، 8، 9 و 10.
 13. فیض کاشانى، محسن، 1399، الصّافى فى تفسیر کلام اللّه، دار المرتضى للنشر، چاپ اول، ج 1، 2، 3، 4 و 5.
 14. قمى، على بن ابراهیم، 1404،  تفسیر القمى،  مؤسسه دارالکتاب للطباعة و النشر، چاپ سوم، ج 1 و 2.
 15. کاشانى، فتح اللّه، 1344، منهج الصادقین فى الزام المخالفین، کتابفروشى اسلامیه، چاپ دوم، ج 2 و 5،
 16. مطهرى، مرتضى، 1372، مجموعه آثار، انتشارات صدرا،  ج2، 1372.
 17. معرفت، محمّدهادى، 1380،  جامعه مدنى، مؤسسه فرهنگى تمهید، چاپ دوم.
 18. مغنیه، محمدجواد، 1981، تفسیر الکاشف، دارالعلم للملایین، چاپ سوم،  جلد 7.
 19. منتظرى، حسینعلى، 1382، از آغاز تا انجام (در گفتگوى دو دانشجو)، نشر سرایى، چاپ اول.
CAPTCHA Image