جایگاه هایدگر در اندیشة نئوپراگماتیستی ریچارد رورتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی‌‌گروه فلسفه دانشگاه تبریز

چکیده

این مقاله، پژوهشی تحلیلی دربارة  جایگاه هایدگر و اندیشة اگزیستانسیالیستی او در فلسفة ریچارد رورتی است و هدف این مقاله نشان دادن تأثیر مستقیم و غیر‌مستقیم تفکر هایدگر بر شکل‌گیری اندیشه نئوپراگماتیستی رورتی خواهد بود. رورتی در عین حال که برخی آراء هایدگر، به ویژه هایدگر متقدم را نقد می‌کند و او را همچنان اسیر و گرفتار در سنت متافیزیکی غرب می‌داند، کتمان نمی‌کند که از او تأثیر‌پذیرفته است. در این مقاله می‌کوشیم برخی از این تأثیرپذیری‌ها را در کنار انتقادات رورتی بر هایدگر مطرح کنیم.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Position of Heidegger in Richard Rorty's Neo-pragmatic Thought

نویسنده [English]

  • Mohammad Asqari
چکیده [English]

This article is an analytical research on Heidegger's position and his existential thought in Richard Rorty's philosophy and its purpose is to show the direct and indirect influence of Heidegger's idea on the formation of Rorty's neo-pragmatic thought. Although Rorty criticizes some of Heidegger's opinions, specially the prior Heidegger and regards him as confined and captive to western metaphysical tradition, he does not deny his influence on himself. In this essay we try to present some of these influences along with Rorty's criticisms on Heidegger.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Western metaphysical tradition
  • Pragmatism
  • Platonism
  • Heidegger
  1. هایدگر، مارتین، متافیزیک چیست؟، 1383، سیاوش جمادی، انتشارات ققنوس.
  2. رورتی، ریچارد،  فلسفه و امید اجتماعی، 1384، عبدالحسین آذرنگ،  نشر نی.
  3. نوذری، حسینعلی، پست مدرنیته و پست مدرنیسم،1380، انتشارات نقش جهان.

4. Audi, Robert (ed.), 1997, the Cambridge Dictionary of Philosophy, CambridgeUniversity Press.

5. Baker, Keith Michael and Reill, Peter Hanns,(eds.), 2001, What's Left of Enlightenment?: A Postmodern Question, StanfordUniversity Press.

6. Critchley, Simon, Mouffe, Chantal, Derrida, Jacques, Laclau, Ernesto, Rorty, Richard (eds.), 1996, Deconstruction and Pragmatism, Routledge.

7. Moran, Dermot, 2000 Introduction to Phenomenology, Oxford, Routledge.

8. Okrent, Mark, 1988, Hiedeggers Pragmatism, CornelUniversity Press.

9. Rorty, Richard, 1979,Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton, NJ: PrincetonUniversity Press.

10. Rorty, Richard, 1982, Consequences of Pragmatism,‌‌ Minneapolis: University of Minnesota Press.

11. Rorty, Richard,1991,Essays on Heidegger and Others: Philosophical Papers [EHO] Cambridge: Cambridge University Press,vol.2.

12. Rorty, Richard, 1991, Contingency, Irony, and Solidarity ,Cambridge: Cambridge University Press.

 

CAPTCHA Image