مقایسه کانت و هگل درخصوص مقوله

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه اصفهان

2 استاد فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

در اینجا مقصود آن است که یک بحث تطبیقی بین دو فیلسوف درخصوص ماهیت مقوله ـ صرف نظر از تعداد مقولات و مباحث تفصیلی این دو فیلسوف در مورد تک تک آنها ـ انجام گیرد. لفظ مقوله به جای مقولات در عنوان به منظور تحدید دایره موضوع به ماهیت مقوله انتخاب شده است. به طور مشخص آنچه در اینجا بعد از اشاره‌ای به تفاوت دیدگاه کانت با ارسطو در مورد مقولات مورد نظر است، عبارت است از تأثر هگل از کانت در زمینة مقولات، انتقادهای هگل از کانت درباره مقولات، تفاوتهای کانت و هگل در مورد مقوله و بررسی دلیل اینکه چرا هگل در زمینة مقولات در کانت متوقف نگشت و از وی فراتر رفت. به عبارتی می‌توان گفت در اینجا بیشتر اشتراک و افتراق دیدگاه این دو فیلسوف درباره رابطه مقوله با شی فی نفسه، ذهنیت و عینیت مقولات و نگاههای انتقادی هگل به کانت در این مسئله و دلیل فراروی هگل از کانت در این زمینه بررسی می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kant and Hegel’s Views on ‘Category’: a Comparative Investigation

نویسندگان [English]

 • Mohammad Meshkat 1
 • Mehdi Dehbashi 2
چکیده [English]

The present paper is going to comparatively investigate into Kant and Hegel’s views on the essence of ‘category’, giving up the issues such as the number of categories and other detailed discussions. So, to begin with, having mentioned the differences between Kant and Aristotle viewpoints on the categories, the paper inquires into several points such as Kant’s influence on Hegel regarding the categories, Hegel’s criticisms of Kant in this regard, their differences on the category and so on. In other words, the paper inquires into the similarities and contrasts of the two viewpoints on such things as the relationship between the category and noumenon, subjectivity and objectivity of the categories, and critical views on Hegel.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • category
 • noumenon
 • rational form
 • absolute cognition
 • dialectical evolution
 • idea and reality
 1. 1.       ارسطو، (1351) متافیزیک، ترجمه دکتر شرف‌الدین خراسانی، تهران، نشر گفتار، چاپ دوم.
 2. استیس، و.ت، (1381)، فلسفه هگل، ترجمه دکتر حمید عنایت، تهران، امیرکبیر، تهران.
 3. مجتهدی، کریم، (1377) منطق از نظرگاه هگل، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
 4. نقیب‌زاده، میرعبدالحسین، (1367) فلسفه کانت بیداری از خواب دگماتیسم، تهران، انتشارات آگاه.
 5. هارتناک، یوستوس، (1376) نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران، انتشارات فکر روز، چاپ اول.
  1. B.Baillie, Sir James (1901), The Origin And Significance of Hegel's Logic New York: The Mamilan Company.
  2. C. Solmon Robert and M. Higgins Kathleen (1993), the Age of German Idealism, London and New York, Routledge.
  3. Hegel (1969) Hegel's Science of Logic, Translated by A. V. Miller, United States of America Alen & Unwin.
  4. Hegel, (1959) Encylopedia of Philosophy, Translated and Annotated by Gutav Emil Mueller, New York Philosophical Library.
  5. Hegel, (1961) Phenomenology of Mind Translated, with an Introduction and Notes byJ. B. Baille, Printed in Great Britain.
  6. Hegel,(1977) Phenomenology of Spirit Translated by A.V. Miller with Analysis of the Text and Foreword by J. N. Findlay, Oxford University Press,.
  7. Kant, Immanuel, (1933) Critique of Pure Reason London, Macmillan.
  8. Kaufman, Walter,(1977) HegelTexts and Commentary, University of Natre Dame Press Notro Dame, Indiana.
  9. Kemp Smith, Norman, (1984), Commentary to Kant's Critique of Pure Reason, Printed in the United States of America Third Edition.
  10. Norman, Richard, (1979). Hegel's Phenomenology a Philosophical – Introduction, Great Britain, SussexUniversity Press.

 

CAPTCHA Image