انواع حق در دانش فلسفه حق

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

2 دانشجوی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه صدا و سیما قم.

چکیده

هدف از این نگارش تبیین فلسفی انواع حق به طور مطلق در اولین تقسیمات آن در دانش فلسفه حق است. در این دانش می‌توان حق را مقسم انواع گوناگون از جهات متعدد قرار داد. این جهات مختلف عبارتند از: 1. منشأ پیدایش حق، 2. ارکان حق، 3. تلازم حق و تکلیف و 4. قابلیت و عدم قابلیت انتقال. مقسم در همه این تقسیمات، مطلق حق، یعنی حق غیرمشروط به قیداخلاقی، حقوقی، سیاسی و غیرآن است. جهت‌های مذکور موجب اعتبار یافتن 12 نوع حق می‌شود که به ترتیب عبارتند از: حق اخلاقی و قانونی، حق خدا و غیرخدا، حق اصیل و تبعی،حق ملازم و غیرملازم با تکلیف (یعنی حق ادعا و غیرآن)، حق واجب‌الاستیفا و غیرواجب‌الاستیفا و حق قابل‌انتقال و غیرقابل‌انتقال. بدیهی است برخی از اقسام حق‌های گفته‌شده بدیع می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Types of Rights in the Philosophy of Right

نویسندگان [English]

 • mohammad hosain talabi 1
 • ali talabi 2
چکیده [English]

Abstract
The present paper provides a philosophical explanation on the absolute types of rights according to their first divisions in the philosophy of rights. In the philosophy of right, rights can be divided into different types based on different parameters which include: 1. the origin of the formation of right; 2. the elements of right; 3. necessary concomitance of right and duty; and 4. transferability and non-transferability of right. In all these divisions, absolute right, i.e. the right unconditioned on a moral, legal, and political, etc. limitation, is divided. The aforementioned parameters validates twelve types of rights which respectively include moral and legal right, the right of God and non-God, authentic and consequential right, the right concomitant and non-concomitant with duty (that is, the right of claim, and otherwise.), vindication-deserving right and non-vindication-deserving right, transferable and non-transferable right. It is obvious that some of these types are new.

کلیدواژه‌ها [English]

 • types of right
 • moral right
 • legal right
 • authentic right
 • consequential right
 • right of claim
 • vindication-deserving right
 • transferable right
 1. جوادی آملی، عبدالله، 1384،حق و تکلیف در اسلام، قم، مرکز نشر اسراء.
 2. طالبی، محمد حسین، 1390، قانون طبیعی، قم، دبیرخانه خبرگان رهبری.
 3. ------------- وحسینی نسب، سید مصطفی، 1388، «تبیین حق از نگاه هوفلد»، درحکومت اسلامی 51، صص155-188.
 4. طباطبایی، سید محمد حسین، 1362،نهایة الحکمة، قم، مؤسسه نشر اسلامی،چاپ دوم.
 5. کاتوزیان، ناصر، 1378،مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، انتشار، چاپ بیست و چهارم.
 6. مصباح یزدی ، محمد تقی،1365،آموزش فلسفه، ج2، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
 7. -----------------، 1377،حقوق و سیاست در قرآن، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
 8. -----------------، 1380،نظریه حقوقی اسلام، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دوم.
 9. نبویان، سید محمود، 1386، «حق و تکلیف و تلازم آنها»، درمعرفت فلسفی 18، صص217-254.

 

 1. 10 Axford, Barrie, 1997,People and Politics, Politics: An Introduction, London,Routledge.

 

 1. Bentham, Jeremy, 1987, "Anarchical Fallacies; Being an Examination of the Declaration of Rights Issued During the French Revolution" [1794] in J. Waldron ed., inNonsense Upon Stilts: Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man, London and New York, Methuen, pp. 46-69.

 

 1. Burke, Edmund, 1987,"Reflections on the Revolution in France" [1790], in J. Waldron ed., inNonsense Upon Stilts: Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man, New York, Methuen, pp. 96-118.

 

 1. Campbell, Tom, 2006,Rights, A Critical Introduction, London and New York, Routledge.

 

 1. Hart, H.L.A.1982,Essays on Bentham, Oxford, Clarendon Press.

 

 1. Hohfeld, Wesley, 1919,Fundamental Legal Conceptions, New Haven, Yale University Press.

 

 1. Jones, Peter, 1994,Rights, Houndmills and New York, Palgrave.

 

 1. MacCormick, Neil, 1977, "Rights in Legislation", in Law, Morality and Society: Essays in Honour of H.L.A. Hart, in P. Hacker and J. Raz eds., Oxford, Oxford University Press, pp. 189 – 209.

 

 1. Meyers, Diana, 1985, Inalienable Rights: A Defense, NewYork,Columbia University Press.

 

 1. Regan, Tom, 1983,The Case for Animal Rights, Berkeley, University of California Press.

 

 1. Steiner, Hillel, 2006, “Moral Rights”, in David Copp ed., The Oxford Handbook of Ethical Theory, Oxford and New York, Oxford University Press, pp. 459-79.

 

 1. Wellman, Carl, 1985,A Theory of Rights, New Jersey,Rowman&Allanhed Publishers.

 

CAPTCHA Image