درآمدی به فلسفه اخلاق در سازمان (مطالعه موردی: منشورهای اخلاقی)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

مبحث معیارهای اخلاقی و قاعده تدوین منشور اخلاقی در طول حیات انسان مقوله‌ای دیرین و دارای ابعاد و مولفه‌های مختلفی است، منظرگاههای علمی و تئوریکی و راهکارهای عملی فراوانی برای این موضوع طرح شده و از دیرباز محل مناقشه ارباب نظر در حوزه‌های دین، فلسفه، اخلاق، روان‌شناسی و مدیریت بوده است. در این مقاله ضمن بررسی فعل اخلاقی، خاستگاههای روان‌شناختی و ارتباطی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس نظریات متعدد مرتبط با معیارسنجی فعل اخلاقی از جمله نظریة دگردوستی، حسن و قبح ذاتی افعال، الهام وجدان و امثال آن بازنگری و به عوامل موثر بر رفتار اخلاقی و غیر اخلاقی پرداخته می‌شود. سپس اصول چهارگانه علم اخلاق ارزشی یعنی تعهد، نظارت، حسابگری و سرزنش نیز با استناد به روایات مورد بررسی و مطالعات روان‌شناسان نیز مورد تأکید قرار می‌گیرد در نهایت زمینه‌های جهانی تدوین منشور اخلاقی سازمانها و معیارهای آن مانند اصل امانت، مالکیت، اعتماد، شفافیت و منزلت، انصاف، شهروندی و حساسیت متقابل تحلیل می‌گردند و مصادیق منشور یاد شده در ابعاد مورد مطالعه نیز ارائه می‌گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Code of Ethics and Loyalty to the Professional Ethics

نویسندگان [English]

 • Hosein Khoneifar
 • mohamad moghimi
چکیده [English]

During human life, ethical criteria and the formulation of ethical code have been a concern existed a long time, having various dimensions and components. So, for such a subject matter, there have been suggested a great number of theoretical views and practical procedures, which for a long time have been disputed by the experts in the fields of religion, philosophy, ethics, psychology and management. The present essay initially considers ethical action and its psychological roots. Next, it focuses on different theories concerning criteria for the evaluation of ethical action such as altruism, essential good and badness, and inspiration of consciousness as well as on the factors affecting ethical and non-ethical behaviors. Then, based on Islamic traditions, it points out the four principles of the normative ethics, i.e., commitment, monitoring, evaluation, and reprimand. And, finally, it analyzes the global backgrounds of formulating ethical code for organizations and its criteria including the principle of moral honesty, of ownership, of trust, of equity, and of citizenship, presenting the extensions of the studied dimensions.

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • ethical criterion
 • ethical organization
 • code of ethics
 • ethical action
 • world-wide criteria
 1. تقوی دامغانی، رضا (1383) نگرشی بر مدیریت اسلامی، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌المللی
 2. فرانکنا، ویلیام کی (1383) فلسفه اخلاق، ترجمه هادی صادقی، تهران: موسسه نشر طه
 3. کریمی، یوسف (1375) روان‌شناسی اجتماعی (نظریه‌ها، مفاهیم و کاربردها) تهران: انتشارات ارسباران
 4. مقیمی، سیدمحمد (1380) سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی تهران: انتشارات ترمه
 5. موسوی، سیدولی الله (1383) بررسی ارتباط بین سبکهای اسناد و عزت نفس دانشجویان» تهران: فصلنامه علمی – پژوهشی روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشکده روان‌شناسی دانشگاه تهران
 6. میرکمالی، سیدمحمد (1382) اخلاق و مسئولیت اجتماعی، تهران: فصلنامه روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
 7. نلر، جی‌اف (1377) آشنایی با فلسفه، ترجمه: فریدون بازرگان تهران: سمت
  1. Dietrich Dorne، (1996)، The logic of failure: Recogniaing and Avoiding Error in complex situation. Cambridge، MA: perseus Book.
  2. Gardner، Howard (1995) Leading minds: an anatomy of leadership New York: Basic Books.
  3. IFGH ( 2006) Austrian Institute for small Business Research: support services for micro، small and sole proprietor’s Business country fich – united kingdom، Vienna، The Eropean Commission
  4. Ingram Haoly & Mc Domell Braenda (1998) Effective Performance Mand gement، The teamwork approach considered، managing service Quality، volom 6، Number2.
  5. Kushner، H.S(1993) when bad things happen to good people. New York: Avon.
  6. Lorenz k. (1993) on aggression، copyright(e) by Dr. G. Bosotha schoelar verlag، Vienna، in megargee E and Hokonsen، The Dynamics of Aggression Harjper & Row، & psychology Review Vol، No6
  7. Paine، lynn& Deshapande، Rohit & Margolis، joshaa. D. & Bettche، kim Eric (2006) up to code Does your company’s conduct meet word – class standards?
  8. Pargement، k (1990) God help me: Religious coping efforts as predictors of the out come to signigicant regative life events. American journal of community psychology، 18
  9. Patterson، Becky (1993) Concentvation: strategies for Attaining focus. Dubuque، Lowa: Kendal Hunt.
  10. Rawls، J. (1991) A theory of justice: combridge، mass: Harward university press.
  11. Robinns stephin p. and culture mary (1996) management New   jersey: prentice – Hall International
  12. Seligman M.F.P and Peterson، C. (1984) Attributional style and the generality of learned helpessness. Journal of personality an social psychology، no، 46.p
  13. Sergiovanni، Thomas J. (1991) The principal ship behavior – study. Paper presented at the annual meeting of the midsouth Educational Research Associations. Knoxvill Tennessee.
  14. Sheikh، Sonja (2002) support services for micro، small and sole proprietor’s Business: Vienna: Eropean commission
  15. Super، Donald E. (1975). The psychology of careers، New York، Harper.
CAPTCHA Image