چالش‌های اخلاقی اصلاح نژاد لیبرال بر اساس اصل عدالت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدرسی اخلاق، دانشگاه باقرالعلوم(ع)، قم، ایران

2 استادیار، پژوهشکده فلسفه و کلام، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

از دیرباز بشر در آرزوی بهسازی ترکیب ژنتیکی نسل خود و پاک‌سازی آن از برخی معلولیت‌ها و نقص‌ها بوده و همواره در عصرهای مختلف این دغدغه به سبک‌های مختلف پیگیری شده است. وجود سیاست‌های اقتدارگرا و نژادپرستانه و روش‌های تبعیض‌آمیز در اصلاح نژاد قدیم، حکم به غیراخلاقی‌بودن آن را آسان می‌نمود،‌ اما قضاوت درباره اصلاح نژاد لیبرال و جدید قدری دشوار است. زیرا گروهی با استناد به زمینه‌های علمی و بسترهای اجتماعی ناشی از پیشرفت‌های علم ژنتیک و ارزش‌های جوامع لیبرالی حکم به اخلاقی‌شدن آن می‌کنند و در مقابل گروه دیگر با وجود این زمینه‌ها، چالش‌های اخلاقی مربوط را همچنان باقی می‌دانند. یکی از این چالش‌های مهم، نقض اصل عدالت، البته به ‌گونه‌ای متفاوت با گذشته، است. بی‌عدالتی در اصلاح نژاد قدیم به سبب تحمیل برنامه اصلاح نژاد به ‌صورت تبعیض‌آمیز بر طبقه خاصی بود و نمود بی‌عدالتی در شیوه جدید اصلاح نژاد این است که مزایایش در صورت تجویز در دسترس اقشار خاصی قرار می‌گیرد و امکان بهره‌برداری همگانی از آن نیست. تجویز بی‌قید و شرط اصلاح نژاد بدون بررسی برخی ملاحظات اخلاقی، پیامدها و چالش‌های اخلاقی دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت. چالش‌های اخلاقی متنوعی همچنان در برنامه اصلاح نژاد لیبرال و جدید با محوریت اصل عدالت وجود دارد. نوشتار حاضر در پی شناسایی، بررسی و تحلیل اخلاقی آنها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Moral Challenges of Liberal Eugenics Based on the Principle of Justice

نویسندگان [English]

  • naser noormohamad 1
  • Ali Reza Alebouyeh 2
1 Ph.D. in Ethics, Baqer al-Uloom University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Research Institute of Philosophy and Theology, Institute of Islamic Sciences and Culture, Qom, Iran
چکیده [English]

For a long time, human beings have been wishing to improve the genetic composition of their generation and clearing it of some disabilities and defects, and this concern has always been pursued in different ways in different eras. The existence of authoritarian and racist policies and discriminatory methods in the old Eugenics made it easy to rule that it was immoral, but it is somewhat difficult to judge the liberal and new Eugenics because one group, citing the scientific contexts and social contexts resulting from the advances in genetics and the values of liberal societies, dictates its moralization, while the other group, despite these contexts, still retains the relevant ethical challenges.
One of these important challenges is the violation of the principle of justice, albeit in a different way than in the past. Injustice in the old Eugenics was discriminatory due to the imposition of a Eugenics program on a particular class, and the manifestation of injustice in the new Eugenics is that by prescribing that its benefits belong to certain classes, it is not possible for the public to benefit from it. The author of this article believes that various ethical challenges still exist in the liberal and modern Eugenics program with a focus on the principle of justice, and the present article seeks to identify, examine and analyze them from a point of view.
The findings of this paper are that some of the ethical considerations related to the application of the principle of justice to Eugenics are:

Although some solutions may be effective at some level, it is not possible to provide an absolute and general solution for all cases of breeding.
Bioethical issues such as Eugenics due to their multifaceted nature, need the consideration of the requirements of various principles and some contextual considerations related to cultural and social conditions and indigenous and regional situations.
It is necessary to have appropriate programs to eliminate the factors that incite immoral attitudes and prejudices against the disabled.
Despite the context in which it has been made, advocates of liberal Eugenics themselves admit that the challenge of discrimination remains and have an unprecedented impact on genocide and the rise of racism.
The well-being of individuals in society depends on the fair distribution of the benefits and resources of Eugenics in a fair social context, and the prescription and distribution of these resources in a society with defective and unjust structures will not have the desired effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • eugenics
  • liberal eugenics
  • old eugenics
  • the principle of justice
قرآن کریم.
افلاطون. (1353). جمهوری. چاپخانه خوشه.
آرامش، کیارش. (1387). بحثی پیرامون اصل عدالت در اخلاق پزشکی.‌ اخلاق در علوم و فناوری، 2(3)، 5-11.
بادینی، حسن. (1384). فلسفه مسئولیت مدنی. شرکت سهامی انتشار.
بیات، عبدالرسول، و دیگران. (1381). فرهنگ واژه‌ها. مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی.
دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامه. مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412ق). المفردات فی غریب القرآن. دار العلم و الدار الشامیه.
راولز، جان. (۱۳۸۵). عدالت به‌مثابه انصاف: یک بازگویی (ترجمه عرفان ثابتی). ققنوس.
زند، امین. (1395). نقد اخلاقی اصلاح نژاد.‌ اخلاق پزشکی، 35، 7-10.
doi: doi.org/10.22037/mej.v10i35.12275
طباطبایی، محمدحسین. (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. انتشارات اسلامی.
علی‌زاده، مهدی. (1390). نقد و بررسی اصول حاکم بر اخلاق زیست‌فناوری معاصر. اخلاق زیستی، 1(2)، 41-82.
doi: doi.org/10.22037/.v1i2.14012
کانر، کلیفورد. (۱۳۹۰). تاریخ علم مردم (ترجمه حسن افشار). ماهی.
کوئن، بروس. (1380). مبانی جامعه‌شناسی (ترجمه غلام‌عباس توسلی و رضا فاضل). سمت.
معین، محمد. (1388). فرهنگ معین. امیرکبیر.
هولمز، رابرت. (1385). مبانی فلسفه اخلاق (ترجمه مسعود علیا). ققنوس.
 
Quran.
Agar, N. (2004). Liberal eugenics: In defence of human enhancement. Blackwell.
Alizade, M. (1390 SH). Naqd va barrasi-yi usul-i hakim bar akhlaq-i zist fannavari-yi muasir
[a critical study of the principles governing contemporary biotechnology ethics]. Akhlagh-e Zisti (Bioethics Journal), 2(1), 41-81. doi: doi.org/10.22037/.v1i2.14012 [In Persian].
Badini, H. (1384 SH). Falsafe-yi masʼuliyat-i madani [the philosophy of civil responsibility]. Sherkat-i Sehami-yi Enteshar. [In Persian].
Bayat, A. R. et al. (1381 SH). Farhang-i vazheha [a dictionary of terms]. Muʼassasa-yi Andishe va Farhang-i Dini. [In Persian].
Beauchamp, T. L. & Childress, J. F. (2001). Principles of biomedical ethics. Oxford University Press.
Buchanan, A. (2011). Better than human: The promise and perils of enhancing ourselves. Oxford University Press.
Cohen, B. (1380 SH). Mabani-yi jameʿe shenasi. (Tavassoli, G. A. & Fazel, R., Trans.). Samt. [In Persian].
Conner, C. (1390 SH). Tarikh-i ʿilm-i mardum (Afshar, H., Trans.). Mahi Publication.
[In Persian].
De Melo‐Martín, I. (2004). On our obligation to select the best children: A reply to Savulescu. Bioethics, 18(1), 72-83.
Dehkhoda, A. A. (1377 SH). Loghatname. University of Tehran Press and Printing. [In Persian].
Glover, J. (2006). Choosing children: Genes, disability and design. Oxford University Press.
Goering, S. (2014). Eugenics. In Edward N. Zalta (Ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 Edition). Metaphysics Research Lab, Stanford University.
Green, R. M. (2007). Babies by design: The ethics of genetic choice. Yale University Press.
Holmes, R. (1385 SH). Mabani-yi falsafe-yi akhlaq (Olia, M., Trans.). Qoqnus. [In Persian].
Kiarash, A. (1387 SH). Bahthi piramun-i asl-i adalat dar akhlaq-i pezeshki. The Journal of Ethics in Science and Technology, 2(3), 5-11. [In Persian].
Moin, M. (2009). Farhang-i Moin. Amirkabir. [In Persian].
Nozick, R. (1974). Anarchy, state, and utopia. New York: Basic Books.
Plato. (1353 SH). Jomhoori (Lotfi, M., Trans.). Tehran: Khosheh. [In Persian].
Ragheb Esfahani, H. (1412 AH). Al-mufradat fi gharib al-Quran. Dar al-Ilm, al-Dar
al-Shamiyyah. [In Arabic].
Rawls, J. (1385 SH). Adalat be mathabe-yi insaaf: Yek bazguyi (Thabeti, I., Trans.). Qoqnus.
[In Persian].
Rawls, J. (1999). A Theory of Justice: Revised Edition. Harvard University Press.
Sachedina, A. (2006). No harm, no harrassment: Major principles of health care ethics in Islam. In Guinn, D. E. (Ed.), Handbook of bioethics and religion (pp.265-89). Oxford University Press.
Tabatabaie, M. H. (1417 AH). Al-mizan fi tafsir al-Quran. Qom: Islami. [In Arabic].
Tremain, S. (2006). Reproductive freedom, self-regulation, and the government of impairment in utero. Hypatia, 21(1), 35-53.
Zand, A. (2016). The Ethical Criticism of Eugenics. Journal of Medical Ethics, 10(35), 7-10. doi: doi.org/10.22037/mej.v10i35.12275 [In Persian].
CAPTCHA Image