اهمیت فلسفة زیست شناسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

اول، فلسفه‌های علوم خاص، پرسشها و پاسخهایی خاص دارند. فلسفة زیست‌شناسی نیز از این قاعده مستثنا نیست. دوم، در جامعة فلسفی ما پرسشها و پاسخهایی مطرحند که فلسفة زیست‌شناسی به هر دو می‌تواند کمک کند. و سوم فلسفة زیست‌شناسی پرسشها و پاسخهایی جدید هم مطرح می‌کند. در این مقاله به برخی از مباحث هر سه دسته اشاره شده است. ارسطو، مسلمانان، نظریة تکامل در قرن نوزدهم و دو مسأله در قرن بیستم، برای این مقصود انتخاب شده‌اند.

تازه های تحقیق

. نتیجه

فلسفة زیست شناسی واجد مسائلی خاص خود است: از جمله نسبت زیست‌شناسی با فلسفه و فلسفة اسلامی؛ یا چیستی گونة زیستی.

فلسفة زیست شناسی به پرسشها و پاسخهای مطرح در جامعة فلسفی ما کمک می‌کند، به عنوان مثال در شناخت فلسفة ارسطو، یا در مباحث نسبت علم و دین.

پرسشها و پاسخهای جدیدی هم از دیدگاه فلسفة زیست شناسی مطرح می‌شوند، مانند برخی مباحث اخلاقی پزشکی همچون سقط جنین و مرگ مغز.   

  همة اینها شاهد آنند که نپرداختن به فلسفة زیست شناسی، نقیصه‌ای جدی در جامعة فلسفی ما است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Significance of Philosophy of Biology: A Historical Approach

نویسنده [English]

 • Hasan Miāndāri
چکیده [English]

In the philosophy of a particular science, there presents some questions and answers respecting that science, and the philosophy of Biology is one of the philosophies-of. In our scholarly society, there are some questions to which the philosophy of Biology can reply. On the other hand, it propounds new questions and answers. Pointing to some of these questions and answers, the author discusses on the opinions of Aristotle and Muslims, theory of evolution in the 19th century and two problems in the 20th century.

کلیدواژه‌ها [English]

 • philosophy of biology
 • historical approach
 • Aristotle
 • theory of evolution
 1.  

  1. ابن سینا، القانون فی الطب، بیروت، دارصادر، بی‌تا.
  2. ----- ،  ، قانون در طب، کتاب اول، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار) ، تهران، انتشارات سروش، 1363.
  3. ----- ، قانون در طب، کتاب سوم، بخش سوم، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی     (هه ژار) ، تهران، انتشارات سروش، 1367.
  4. اخوان الصفا،  ، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء، بیروت، دارصادر و داربیروت، 1376 (هـ.ق.).
  5. اخوان الصفا، محاکمة انسان و حیوان، ترجمة عبدالله مستوفی،‌ تهران، کتابفروشی محمد علی علمی، 1324.
  6. اخوان الصفا، دادخواهی حیوانات نزد پادشاه پریان از ستم آدمیان، ترجمة عبدالمحمد آیتی، تهران، نشر نی، 1382.
  7. بحارالانوار،  علامه محمد باقر مجلسی، مؤسسه الوفاء، بیروت، لبنان، 1404 ه.ق.
  8. پوپر، کارل ریموند، جستجوی ناتمام، ترجمه ایرج علی آبادی، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1369.
  9. رنان، کالین،  تاریخ علم کمبریج، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 1366.
  10. زیست شناسی عمومی ـ گیاهی و جانوری،  هیأت مؤلفان،  تهران، مرکز نشردانشگاهی، 1379.
  11. طباطبایی، سید محمد حسین،   اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد پنجم، مقدمه و پاورقی به قلم استاد شهید مرتضی مطهری، شرکت افست، بی تا.
  12. کاپلستون، فردریک،  تاریخ فلسفه، جلد یکم، یونان و روم، ترجمه سیدجلال الدین مجتبوی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1368.
  13. کرومبی،آ.سی.، از آگوستن تا گالیله، جلد اول، علم در قرون وسطی، ترجمة احمد آرام، تهران، انتشارات سمت، 1371.
  14. لودن، لری، «زوال مسأله تحدید»، ترجمه حسن میانداری، حوزه و دانشگاه: ویژه فلسفه علم، 34، سال نهم، 1382.
  15. نصر، سید حسین،  نظر متفکران اسلامی دربارة طبیعت، چاپ سوم با تجدید نظر، (چاپ اول 1342)، تهران، انتشارات خوارزمی، 1359.
  16. ------     ،  علم در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران، انتشارات سروش، 1366.
   1. Creath, R. & Maienschein, J.(eds.),, Biology and Epistemology, CambridgeUniversity Press, 2000.
   2. Curtis, R.C.,, "Are Methodologies Theories of Scientific Rationality?" The British Journal for the Philosophy of Science,37, pp. 135- 161, 1986.
   3. Gutting, G., "Scientific Methodology", in W.H. Newton-Smith (ed.),A Companion to Philosophy of Science, Blackwell, 2000.
   4. Hankinson, "Philosophy of Science" in J. Barnes, The Cambridge Companion to Aristotle, CambridgeUniversity Press, 1995.
   5. Hull, D., The Metaphysics of Evolution, StateUniversity of New York Press, 1989,.
   6. _______ ,"Why Did Darwin Fail," in R. Creath & J. Maienschein (eds.). 2000
   7. _______ , "Darwin's Science and Victorian Philosophy of Science" in J. Hodge & G. Radick (eds.) the Cambridge Companion to Darwin, Cambridge University Press, 2003.
   8. Laudan, L. "Science at the Bar-Causes for Concern", Science, Technology & Human Values 1. no. 41; Reprinted in Lauden, 1996, Beyond Positivism and Relativism, Westview Press, 1982.
   9. Lennox, J. G.,  Aristotle's Philosophy of Biology, CambridgeUniversity Press, 2001.
   10. Lloyd, G.E.R., Aristotle: The Growth and Structure of his Thought, CambridgeUniversity Press, 1968.
   11. Mayr, E.,  Toward a New Philosophy of Biology, HarvardUniversity Press, 1988.
   12. _______ ,  One Long Argument, The Penguin Press, 1991.
   13. McMullin, E, "The Development of Philosophy of Science 1600-1900" in Olby, R.C. et al. (eds.), Companion to the History of Modern Science, Routledge, 1990.
   14. Miller, D.W.(ed.),  Popper Selections,PrincetonUniversity Press, 1985
   15. Ross, D.,  Aristotle, Routledge, 1995, [1923].
   16. Ruse, M.,  But Is It Science?, Prometheus Books, 1996.
   17. _______ ,  "Darwin and the Philosophers," in R. Creath & J. Maienschein (eds.), 2000.

  Sober, E., "Evolution, Population thinking, and Essentialism", Philosophy of Science, 47; 350-383, in E. Sober (ed.), 1994, Conceptual Issues in Evolutionary 

CAPTCHA Image