« بررسی حدوث و قدم جهان از منظر دو فیلسوف الهی» ابن سینا و توماس آکوئینی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

ابن سینا و توماس آکوئینی دو فیلسوف بر جسته مسلمان و مسیحی از مؤثر ترین فیلسوفان الهی  در قرون وسطی و پس از آن بوده‌اند .توماس از طریق آشنایی با فلسفه مشائی به وسیله تفسیر‌های ابن رشد و بویژه ابن سینا از فلسفه ارسطو، به تأسیس یک نظام فلسفی مسیحی اقدام نمود.  او از ابن سینا بهره‌های فراوان برده است هرچند تحت تأثیرنقدهای غزالی بر فلسفه، گاهی به مخالفت با ابن سینا ونقد نظرات وی پرداخته است .یکی از موارد اختلاف بین توماس و ابن سینا و شاید مهمترین مسأله اختلافی بین متکلمان و فلاسفه، مسئله حدوث و قدم جهان است.
در پژوهش حاضر دیدگاه‌های ابن سینا و توماس مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که به لحاظ فلسفی، ایرادات متکلمان و توماس برابن سینا نا تمام است و توماس به شبهاتی که ابن سینا درباره حدوث عالم دارد پاسخ قانع کننده­ای ارائه نکرده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Avicenna's and Aquinas's Viewpoints on Coming-into-Being and Eternity

نویسندگان [English]

  • Mhammad Isma`il Seyyed Hashemi 1
  • Mohammad Zabihi 2
چکیده [English]

Ibn sina and Thomas Aquinas, two prominent figures in Muslim and Christian worlds, are among the most influential philosophers in medieval ages. Having got to know the peripatetic philosophy on the basis of Ibn Rushd's and Ibn Sina's Commentary, of the Aristotelian philosophy, Thomas proceeded to establish a Christian philosophical system. In spite of taking much advantage of Ibn Sina, Thomas disagreed with some of Ibn Sina's philosophical opinions and attempted to criticize them, due to al-Gazali's criticisms on philosophy. One case of the disagreement is the question of coming-into-being and eternity of the world. The present paper is going to evaluate Ibn Sina's and Aquinas's views and to make it clear that Aquinas's objections are deficient, and that his responses fail to be convincing.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • coming-into-being
  • essential coming-into-being
  • eternity of the world
  • Ibn Sina
  • Thomas
  • pre-eternalness
  • temporal coming-into-being
 1- ابن سینا ،1403 ﻫ.ق، الاشارات و التنبیهات ،دفتر نشر کتاب ،جزء 3، چ 2 .
2................، 1376 ،الالهیات من کتاب الشفا، با تعلیقات حسن زاده ی آملی ،مر کز النشر، چ 1
3...............، 1405 ه ق ،الشفاء،طبیعیات ،منشورات مکتبه آیه...المرعشی ،قم  .
4-............. ، 1364،  النجاه من الغرق فی بحر الضلالات ، ویرایش محمد تقی دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران.
5- .ابن سینا ،1379، التعلیقات، مرکز انتشارات دفتر تبلیقات اسلامی، چ 4، قم  .
6- غزالی ،محمد ،1994 م  ،تهافت االفلاسفه، مع تعلیقه الدکتور علی بوملحم ،مکتبه الهلال ،بیروت.
7- ابن رشد، 2003 م، تهافت التهافت، دارالکتب العلمیه، چ2 ،بیروت، .
8- ایلخانی محمد ،1382، تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانس ،انتشارات سمت، تهران .
9- سبزواری، شرح منظومه حکمت، بی‌تا، بی‌جا.
10- جراند الکورت ،1383، توماس وتو میسم، ترجمه محمد بقائی ،انتشارات اقبال، تهران.
11- اتین ژیلسون ،1385، هستی در‌اندسشه ی فیلسوفان ،ترجمه سید حمید طالب زاده، انتشارات حکمت ،تهران  .
12-St.Thomas Aquinas. 1975. summa contra gentiles ،book 2 .translated                              by jams. F.anderson .university of Noter Dome .London.    
13.. ........................................ summa theologia. vol .1 .great book. 
14-Acar،  Rahim. 2005.Thalking about God and creation Avicenna's and         
      Thomas Aquinas position .Boston.          
 14-Fredrick Copleston .A history of philosophy ،volume                     2.Augustin to Scotus .
 در مقاله به جای کتاب SUMMA THEOLOGIA ازمخفف S.Tاستفاده شده است و Q به جای QUESTION وARTبه جایARTICLEبه کاررفته است.وبجایSUMMA CONTRA   GENTILE ازS.C.G استفاده شده است.
 
CAPTCHA Image