مقایسه نگاه ملاصدرا و هایدگر در باب نسبت نظر و عمل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از آن جا که آدمی از دو قوه نظری و عملی، سرشته شده است و هریک از این دو قوا نقش اساسی در نحوه  زندگی انسان، ایفا می‌کنند جا دارد که پرسش شود نظر و عمل چه نسبتی با یکدیگر دارند و کدامیک بر آن دیگری تقدم دارد؟ درپاسخ به این پرسش‌ها فیلسوفان اسلامی و غربی پاسخ های مختلف و متعددی بیان کرده اند. در این مقاله هیدگر و ملاصدرا به عنوان دو نماینده ازتفکر فلسفی غرب و اسلامی برای پاسخگویی به پرسش های مطروحه انتخاب شده اند زیرا علی رغم برخی از مشابهت های فکری در مبانی فلسفی و انسان شناسانه، دو پاسخ متفاوت به پرسش های مذکور داده اند.
هیدگر با تعریف و تبیین خاصی که از عمل و نظر دارد قایل به تقدم وجودی عمل و پراکسیس برنظر، در مقام شکل‌گیری معرفت آدمی است و ملاصدرا با تعریف و تبیین متفاوتی از آنچه هیدگر در باب نظر و عمل دارد قایل به تقدم وجودی و ارزشی علم و آگاهی بر عمل در مقام شکل‌گیری معرفت آدمی و رجحان آدمی بر دیگر موجودات است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Contemplation and Action: A Comparison between Mulla Sadra’s and Heidegger’s Views

نویسنده [English]

  • Mohammad-Reza Asadi
چکیده [English]

Man is a mixture of theoretical faculty and practical faculty, each of which play a basic role in the how of man’s life. So the relation between contemplation and action is an important question, for which philosophers, whether Islamic or Western, have offered different responses. Thus, in spite of some similarities between their philosophical and anthropological foundations, Heidegger and Mulla Sadra have expressed different responses to the question. While Heidegger holds the primacy of action on contemplation, Mulla Sadra affirms the primacy of knowledge on action. The present paper is going to compare the two viewpoints in detail.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dasine
  • understanding
  • man
  • action
  • contemplation
  • being
1- اسمیت، گرگوری بروس،1380، نیچه،‌ هیدگر، و گذار به پسامدرنیته ترجمه علیرضا سید احمدیان، آبادان، به نشر پرسش.
 2- شیرازی، صدرالدین،1981، الحکمـه المتعالیه فی الاسفار العقلیـه الاربعـه، بیروت، داراحیاء التراث‌العربی، ج9.
 3- ____­، 1382،الشواهد الربوبیه، مقدمه و تصحیح، سید جلال الدین آَشتیانی، قم، بوستان کتاب قم.
 4- تفسیر قرآن کریم، 1364،تصحیح محمد خواجوی، قم: انتشارات بیدار، ج2 و 3.
5-Heidegger ,m.1990, Being and Time, trans, J, maxquarrie and E.Robinson, Blackwell, oxford.
6- Letter on Humanism" in Marting Heidegger: Basic writings, pp189-243.
7- In Martin Heidgger: 1977, Basic Writings. Ed. Davis Farrell krell, trans. Frank A.Capuzzi, with J.Glenn Gray and David Farrell Krell. New york: Harper and Row.
8- Macann, CHR (ed) ,1992, martin Heidegger , critical Assessments, 4Vols, 1. Routledge London and new yourk.
CAPTCHA Image