علیت از نظر کانت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

این جستار از رساله دکتری نگارنده تحت همین عنوان گرفته شده است. کانت تلاش نموده است اشکالات هیوم به علیت را پاسخ دهد. اگرچه عمدتاً شارحان دراین خصوص به تمثیل دوم واحیاناً استنتاج استعلائی رجوع کرده اند، حق آن است که باید به اکثر اجزاءنقد،ازجمله مفهوم زمان،استنتاج متافیزیکی، استنتاج استعلائی،شاکله سازی وبویژه تمثیل دوم رجوع کرد. کانت در جواب هیوم سعی کرده است رابطه ترکیبی علت ومعلول را در مفهوم ابژه نشان دهد واز این طریق واقعیت واعتبار عینی علیت را به اثبات برساند.مقاله ابتدا نظر کانت را دراین باب به طور کامل گزارش وتوضیح می‌دهد و سپس با موارد نقد به پایان می‌رسد.در پاره‌ای موارد به دیدگاه بعضی شارحان وناقدان اشارت رفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causality from Kant’s Viewpoint

نویسنده [English]

  • Reza Bakhshayesh
چکیده [English]

Kant has attempted to response Hume’s objections on the relation of cause and effect. In this regard, most exponents have concentrated on the second analogy and probably on the transcendental deduction; however, the right thing to do is to call attention to the most of components of criticism including the concept of time, metaphysical deduction, transcendental deduction, constitution-making, and especially the second analogy. In response to Hume, Kant has made an attempt to show the synthetic relation of the cause and the caused in the concept of object, and thereby to demonstrate the objective validity of causality. The paper in the first place presents an account and explanation of Kant’s view and then deals with the criticism of it.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • causality
  • succession in time
  • transcendental object
  • objective validity
  • objective reality
  1. کانت، ایمانوئل، 1370، تمهیدات، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران،  مرکز نشر دانشگاهی.
  2. ____ ____، 1363، سنجش خردناب،ترجمه میر شمس الدین ادیب سلطانی، انتشارات امیر کبیر.
  3. کورنر، استفان، 1367،  فلسفه کانت، ترجمه عزت الله فولادوند،انتشارات خوارزمی.

4. Kant, Immanuel,1998, Critique of Pure Reason , tr. & ed. By Paul Guyer & Allen W. wood, Cambridge University Press.

5.______ , _______,1993, Critique of Pure Reason, tr. By Norman Kemp Smith, the Macmillan Press LTD, Reprinted.

6.______, _______,1997,Prolegomena to Any Future Metaphysics, CambridgeUniversity Press.

7. Hume, David,1955, AN Enquiry Concerning Human Understanding, New York, The Liberal Arts Press.

8. _____ , _____ ,1989, A  Treatise of Human Nature , ed. L. A. Selby - Bigge, 2nd ed. , Oxford University Press.

9. Norton, David F., (edited),1998, The Cambridge Companion to Hume, Cambridge University Press.   

10. Smith, Norman K.,1995, A Commentary to Kant`s Critique of Pure Reason, Humanities Press International, INC, Atlantic Highlands, Reprinted.

11. Machie, J. L.,1974, the Cement of The Universe, OxfordUniversity Press.

12. Paton , H. J.,1997, Kant`s  Metaphysics  of  Experience, London : George Allen &  Unwin  LTD. Reprinted.

13. Ewing, A. C.,1969, Kant`s Treatment of Causality, Archon Books, Routledge & Kegan Paul, LTD.

14. Guyer, P.1999, The Cambridge Companion to Kant, CambridgeUniversity Press, Reprinted.

CAPTCHA Image