کانت‌ ومسئولیت اجتماعی، سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

نقطه‌ آغازین‌ اندیشه‌ورزی‌ کانت‌ در فلسفه‌، نقادی‌ وی‌ به‌ نظریه‌ مهم‌  او در باب‌ آنتی‌نومی‌ها باز می‌گردد. کانت‌ سرچشمه‌ آنتی‌نومی‌ها را در گذر از فهم‌،  به‌ خرد می‌یابد. نظریه‌ آنتی‌نومی‌ همواره‌ به‌ مثابه‌ محوری‌ بنیادی‌ در اندیشه‌های‌ وی‌ مورد توجه‌ قرار می‌گیرد. با مطالعه‌ آراء و اندیشه‌های‌ وی‌ در حوزه‌ حیات‌ اجتماعی‌ به‌ خوبی‌ و به‌ روشنی‌ می‌توان‌ دریافت‌ که‌ تا چه‌ حد آراء فلسفی‌ وی‌ در باب‌ خرد و خرد ورزی‌ و اخلاق‌ که‌ در دو اثر گرانبهای‌ وی‌ یعنی‌ نقد خرد نظری‌ و نقد خرد عملی سامان یافته‌اند در اندیشه‌های‌ اجتماعی‌ وی‌ مؤثر واقع‌ شده‌اند. کانت‌ برای‌ تبیین‌ اندیشه‌های‌ تربیتی و سیاسی‌ خود بر آن بود تا تفسیری‌ از حیات‌ تاریخی‌ «نوع انسان‌» ارائه‌ دهد. به این ترتیب صلح‌  را یکی‌ از مسائل‌ مهم‌ جهانی‌ شمرد و صلح‌جویی‌، خودبیداری، عقل نظری، خردورزی، اندیشه‌ورزی و جامعه مدنی را از اهداف‌‌ اصولی‌ روشنگری و نیز تربیت‌ دانست.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Kant and Social-Political Responsibility

نویسنده [English]

 • Ali Zakavati Qaragozlu
چکیده [English]

Start of Kant’s thinking in critical philosophy is his theory on the antinomies. Kant found the origin of antinomies in transition from understanding to reason. In fact, theory of antinomy is considered as the basic pivot of his thoughts. Studying Kant’s opinions in the domain of social life, one can clearly find that his philosophical opinions appeared in his valuable works Critique of Pure Reason and Critique of Practical Reason, are in close connection with his social opinions. To explain his educative and political views, Kant planned to offer an account of the historical life of human race. Thus, he regards peace as an important global issue and introduces concepts such as pacifism, self-awaking, theoretical reason, ratiocination, reflection, civic society among the basic goals of the Enlightenment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • peace
 • training
 • self-awaking
 • civic society
 • theoretical reason
 • practical reason
 1. اسبرن، دنیس، ژ.(1371) تفکر در باره تحولات آینده آموزش و پرورش، تهران، انتشارات مدرسه.
 2. بار، اردها، و.(‌1376) روشنگری چیست؟ سیروس آرین پور، نشر آگه، چاپ نخست.
 3. توماس، هنری(1365) بزرگان فلسفه، ترجمه فریدون بدره‌ای، تهران چاپ دوم، انتشارات کیهان.
 4. دویچ، کارل و دیگران(1375) نظریه‌های روابط بین الملل،  ترجمه وحید بزرگی، چاپ نخست، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، «تحقیقات صلح»، جلد اول.
 5. راسل، برتراند (1365) تاریخ فلسفه غرب، ترجمه نجف دریابندری، انتشارات کتاب پرواز، چاپ پنجم.
 6. شکوهی، غلامحسین(1373) مبانی و اصول آموزش و پرورش،  مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ ششم.
 7. کاپلستون، فردریک(1357) تاریخ فلسفه،، ترجمه امیر جلال الدین اعلم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، جلد پنجم،  چاپ سوم.
 8. ___________ (1375) تاریخ فلسفه،  ترجمه اسماعیل سعادت و منوچهر بزرگمهر، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، جلد ششم، چاپ دوم.
 9. کاسیرر، ارنست(1372) فلسفه روشن اندیشی، ترجمه نجف دریابندری، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ اول.
 10. کورنر، اشتفان(1367) فلسفه کانت، ترجمه عزت ا... فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، فصل نخست.
 11. کانت، ایمانوئل (1362) اندیشه‌هایی درباره آموزش و پرورش، ترجمه غلامحسین شکوهی.
 12. کورنر، اشتفان، نقل شده از «نقد عقل محض» : BIX,8: 5-274.
 13. کورنر، اشتفان(1367) فلسفه کانت، ترجمه عزت ا... فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ اول، نقل از اثر کانت«نقد عقل محض»:142Critique of Pure Reason : 33, B10.      
 14. گالی، و. ب.(1372) فیلسوفان جنگ و صلح، ترجمه محسن حکیمی، تهران، نشر مرکز.
 15. لوکاس، هنری(1368) تاریخ تمدن از نوزایی تا سده ما، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، تهران، انتشارات کیهان.
 16. مایر، فردریک، 1350. تاریخ فلسفه تربیتی، ترجمه علی اصغر فیاض، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 17. ماهرزاده، طیبه (1378). فلسفه تربیتی کانت. تهران: انتشارات سروش.
 18. نقیب زاده جلالی، میرعبدالحسین (1374). کانت بیداری از خواب دگماتیسم:  برزمینه سیر فلسفه  دوران نو. تهران: آگاه.
 19. هارتناک، یوستوس(1367) نظریه معرفت در فلسفه کانت، ترجمه غلامعلی حداد عادل، تهران: انتشارات فکر روز، چاپ نخست، فصل نخست.
 20. یاسپرس، کارل(1372) کانت، ترجمه میرعبدالحسین نقیب‌زاده، انتشارات طهوری، چاپ نخست.
 21. August Conte, Principle of Sociology, Vol.1. New York, Routledge:
 22. به نقل از باتومور(1375) جامعه شناسی، ترجمه سید حسین منصور و سید حسین بکاهی، چاپ چهارم، امیرکبیر، تهران: 250.
  1. 23.     Lewy (1991), International Encyclopedia of Curriculum, Pergamon Press, Oxford. pp. 774-775.
  2. Galtung (1996), Peace by Peaceful Means, Oslo, PRIO.
  3. Hans, Reiss (1956) Kant and the Right of Rebellion, Journal of the History of Ideas, XVII.
  4. Reiss, H. (1970) ed. Kant's Political Writings, CambridgeUniversity Press.
  5. Reiss, H. (1971) (ed.) Kant's Political Writings, CambridgeUniversity Press.
  6. Virgil, Aeneid I, p.60, n.9.
CAPTCHA Image