آموزش فلسفی کودکان درنظام تعلیم وتربیت اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه زنجان

چکیده

دردو دهه اخیر،  بعد از ورود مباحث اموزش فلسفی کودکان به عرصه مطالعات وپزوهش‌های اهل نظر در ایران، بویژه با استقبالی که از رویکرد  P4C (philosophy  for children)   به عمل آمد، تلاشهایی در تحلیل وبررسی ومعرفی وحتی اجرای آن  به اشکال گوناگون، مانند ارائه مقالات درنشریات،تشکیل  همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی، تالیف وترجمه کتب صورت گرفت. درسنوات اخیر این همت‌ها به سطحی رسیده است که  برنامه ریزی درحد پذیرش دانشجودرسطحPHD   برای آن صورت می­گیرد .   جای خالی بررسی نظرات لیپمن (بانی این نوع از آموزش درنیم قرن اخیر)، درمقایسه با نظام تعلیم وتربیت اسلامی، مارا برانگیخت تا با تاملی در آموزه‌های وحیانی، جایگاه آموزش تفکر خلاق وانتقادی درتعلیم وتعلم اسلامی را بازشناسی کنیم
دراین بررسی ومقایسه، نزدیکی شیوه های تربیت دینی برای فراهم کردن بسترهای آموزش تفکر خلاق واکتشافی، با روش‌ها ودیدگاه‌های  لیپمن (lipman ) آشکار گردیده است.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Philosophical Instruction of Children in the Islamic Education System

نویسنده [English]

  • Hadi Soleymani Abhari
چکیده [English]

In the two recent decades, when the ‘Philosophy for Children’ has been included among the topics dealt by Iranian thinkers, there have been made different attempts by researchers to investigate into such a topic and to write some works about it. Thus, since there has been shown special interest in the Philosophy for Children (P4C) program, several conferences and instructional workshops have been organized, a number of scholarly books and essays have been published on it, and the P4C curriculum has been established in the PhD level. The author in this essay is going to examine the views of Matthew Lipman, the innovator of such a philosophical instruction, in comparison with the Islamic education system as well as to elucidate the station of teaching critical and creative thinking in the Islamic education. As a result, the author discloses the similarities between the ways of religious education and Lipman’s methods in providing the elements of cognitive skills and critical thinking.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lipman
  • P4C
  • PWC
  • creative education
  • critical thinking
  • Koranic stories
 -1 قرآن کریم
2- -  باقری،  خسرو،1374،    نگاهی دوباره به تربیت اسلامی تهران،انتشارت مدرسه
3- بستانی، محمود،1384پژوهشی درجلوه هنری داستانهای قرآن  ترجمه موسی دانش، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، جلد اول
4 -  جهانی، جعفر 1381، نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزش تفکر انتقادی ماتیولیپمن،  فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا سال12 ش 42.
5- طباطبایی،محمدحسین، 1362، المیزان . تهران، بنیاد علمی فرهنگی  علامه  طباطبایی، ج 2  
6- فرامرز قراملکی، احد، 384 1،  مقایسه سبک‌های لیپمن و برنی فر در فلسفه برای کودکان، فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال اول، ش2
 7- فرامرز قراملکی، احد 1384،« نقد و بررسی مبانی فلسفی الگوی آموزش تفکر انتقادی ماتیولیپمن
8_ کریمی، عبدالعظیم،  1376« تربیت چه چیزی نیست ؟»، تهران، تربیت-
9- کریمی، عبدالعظیم، 1375.  نکته های روانشناختی در تربیت دینی فرزندان، تهران مدرسه
10- ناجی، سعید،1387،  کند و کاو فلسفی برای کودکان ونوجوانان (گفتگو با پیشگامان ) تهران، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
11- معرفت، محمدهادی، 1385. تفسیر و مفسران ج. 2
12- Black.M, 1952, critical thinking. Englewood cliffs. N.J : PPRENTICC-Hall. Bransford J.Human .cognition .Bloment. calif wadsworth 1
CAPTCHA Image