مروری انتقادی بر نظریۀ تقدم عمل بر باور با تاکید بر دیدگاه جان کاتینگهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفۀ معاصر دانشگاه تهران، دانشکدگان فارابی؛

10.22091/jptr.2023.9254.2871

چکیده

جان کاتینگهام، فیلسوف تحلیلی معاصر انگلیسی زبان، فهم باور دینی را مشروط به مشارکت عملی در زیست ایمانی می‌داند. از نظر او عاملی که باعث دین‌داری مردم است، بحث‌های فکری دربارۀ خدا نیست، بلکه جنبه‌های درونی خود دین و قدرت دگرگون کنندۀ اعمال دینی در زندگی و تجربیات انسان است. بر این اساس، اعتقاد به خدا، محصول اعتماد و مشارکت در یک جامعۀ زندۀ ایمانی است. وی همچنین ذیل رویکرد غیراراده‌گرایی اعتقادی غیر مستقیم قرار دارد. دیدگاه وی با انتقادهای متعددی روبرویست: نخست آنکه باور حاصل از مسیر عملی تنها یقینی روانشناختی است و چنین یقینی فراتر از منطق تایید است. دوم آنکه شناخت خدا و یک سیستم عملی، شرط ورود به آن است و بر آن تقدم دارد. نقد سوم، مسالۀ تکثر ادیان و سیستم‌های عملی است که باعث بی‌اعتمادی انسان نسبت به دلائل قلبی می‌شود. نقد چهارم آن است که ورود به یک سیستم عملی فرع تصدیق به فایدۀ آن است و کسی که چنین باوری ندارد، دلیلی برای ورود به چنین سیستمی نخواهد داشت. دیدگاه وی در غیر ارادی بودن باور شبیه دیدگاه علامۀ طباطبایی است، با این تفاوت که کاتینگهام و پاسکال، براهین عقلی را در تحقق باور و تصدیق علمی ناکارآمد می‌دانند و بر التزام عملی به عنوان مقدمۀ تحقق چنین تصدیقی تاکید دارند ولی علامۀ طباطبایی، مقدمۀ تحقق تصدیق ایمانی را مقدمات علمی و برهان عقلی می‌داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A critical review of the theory of the precedence of action over belief with emphasis on John Cottingham's view

نویسنده [English]

  • mahdi khayatzadeh
the research department, Shahidain Islamic School, Qom, Iran
چکیده [English]

John Cottingham considers the understanding of religious belief conditional on practical participation in the life of faith. In his opinion, the factor that causes people to become religious is not intellectual discussions about God, but the internal aspects of religion itself and the transforming power of religious practices in human life and experiences. belief in God is a product of trust and participation in a living community of faith. He is also under the approach of indirect belief involuntarism. His view faces several criticisms: First, the belief resulting from the practical path is only psychological certainty, and such certainty is beyond the logic of confirmation. Second, knowledge of God and a practical system is a condition for entering it and takes precedence over it. The third critique is the issue of the plurality of religions and practical systems that cause people to mistrust the reasons of the heart. The fourth criticism is that entering a practical system is a confirmation of its benefits, and someone who does not believe this, will not have a reason to enter such a system. His view on the involuntary nature of belief is similar to the view of Allameh Tabatabai, with the difference that Cottingham and Pascal consider rational arguments ineffective in the realization of belief and scientific confirmation and emphasize practical commitment as a prerequisite for the realization of such confirmation, but Allameh considers the prerequisites for the realization of the affirmation of faith to be scientific prerequisites and rational proofs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • John Cottingham
  • Precedence of Action over Baro
  • Involuntary Belief
  • Evidences of the Heart
  • Religious Belief
CAPTCHA Image