مسئلة «ترس آگاهی» در اندیشة کی‌یرکگور

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه تهران

چکیده

مفهوم ترس آگاهی یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم اندیشة کی‌یرکگور است که تا حدی موجب منحصر به فرد بودن اندیشة او گردیده است. این مفهوم و ملاحظات مربوط به آن در اندیشة این اندیشمند بزرگ، بسیار مهم و از مهمترین مولفه‌ها و درون مایة اصلی و مقصود اندیشه‌ورزی‌های او است. انگیزة اصلی این تحقیق، نخست از جهت نوع نگاه متفاوت و تازة کی‌یرکگور به این مقوله است. میزان اهمیت این مفهوم برای او تا آن حد است که یکی از آثار مهم خود را تحت این عنوان، به بررسی این موضوع اختصاص داده است. انگیزة دوم این است که بیان کنیم، چگونه کی‌یرکگور قادر است در هر مقولة اندیشة خویش، مفهوم ترس آگاهی را  به کارگیرد و به نحوی ماهرانه و زبردستانه نمایان سازد، تا بر خلاف خاستگاه روانشناختی آن که معمولاً باعث فروریختن هویت فرد می‌شود، مانند یک امتیاز برجسته در اختیار فرد قرار گیرد.
  

تازه های تحقیق

 به طور خلاصه و مطابق با مقصد ما در این نوشتار، می توان اینگونه نتیجه گرفت که کی‌یرکگور معتقد است فرد انسانی، موجودی  آزاد، انتخابگر، دارای امکانات نامتناهی است، که در مواجهه با خویش، آزادی ها، انتخاب ها و امکانات خویش، دچار ترس آگاهی می شود؛ این ترس آگاهی ویژگی خاص انسانی است که در مواجهه با هیچ چیز حاصل می‌شود، در واقع در ترس آگاهی، انسان به گونه‌ای، مرگ آگاهی را تجربه می کند و مرگ آگاهی و ترس آگاهی دو روی یک سکه، و دو وجه یک حقیقت واحد می باشند، به این معنا ترس آگاهی ذاتی فرد انسانی است چه او از این مهم آگاه باشد، چه در غفلت. در نتیجه ترس آگاهی انسانی با اضطراب روانشناسانه و لوازم ناشی از آن متفاوت است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concept of Anxiety in Kierkegaard’s Thought

نویسنده [English]

  • Zeinab Eslami
چکیده [English]

A pivotal concept in Kierkegaard’s works is the concept of anxiety, which has made his thought quite unique. Considering the essential significance of this concept, Kierkegaard has discussed it in one of his major works called The Concept of Dread. The present paper attempts to explain the above-mentioned concept, and to show how Kierkegaard has applied it in relation to other components of his thought, as well as to clarify its role as a beneficial factor in human’s life.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • anxiety
  • Freedom
  • contingent
  • Kierkegaard
       1-  مستعان، مهتاب، کی‌یرکگور متفکر عارف پیشه، نشر روایت، 1374
2- Kierkegaard, Soren, Christian discourse, Princeton university press, 1971.
3- ------------------------, papers and journals, penguin group, 1996.
4- ------------------------, the concept of anxiety, Princeton university press, 1980.
5- ------------------------, fear and trembling, repetition, Princeton university press, 1983.
6- Perkins, Robert L., International Kierkegaard commentary fear and trembling and repetition, mercer university press, 1993.
CAPTCHA Image