رابطة حق و عدالت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

پرسش از رابطة حق و عدالت، مجال مناسبی را برای بازنمود برخی از مهم‌ترین تقابل‌های فکری در زمینة ارزش‌های بنیادین سیاسی مثل عدالت، برابری، آزادی و حقوق بشر می تواند فراهم کند. با توجه به این‌که عده‌ای از اندیشه ورزان معاصر  علاوه بر اختلاف در مبانی، تفاوت‌های روش‌شناسانه با هم دارند لازم است میان حق و عدالت در سطوح و لایه‌های معرفتی متعددی نسبت‌سنجی شود. این نوشتار به اختصار با ذکر برخی از نمونه‌های بااهمیت‌تر به این مهم می‌پردازد و مدخلی را برای ورود به فضای امروزی بحث در اختیار خوانندة فارسی زبان قرار می دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Truth and Justice

نویسنده [English]

  • Hosein Tavasoli
چکیده [English]

 

Q

uestion of relationship between truth and justice can give a proper chance to representing some of the most important disputed concepts in respect to basic political values such as justice, equality, and human rights. Since there are some differences in basic principle as well as in methodology, it is necessary to examine the correlation of truth with justice in different epistemic levels or layers. The present essay attempts to embark on such a study by mentioning some more important examples, so that to provide an entrance to the nowadays settings of the discussion for Persian-speaking readers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • truth
  • justice
  • goodness
  • legal justice
  • social justice
  • intuitionism
  • formationism
منابع
1. Fuller, L. L. The Morality of  Low (New   Haven: YaleUniversity Press) 1969.
2. Walzer, M, Spheres of Justice (Oxford: Martin Reberston) 1983.
3. Hayek, F. A. The Mirage of Justice, (London: Routledge & kegan Paul) 1976.
4. Nozick, R. Anarchy, State and Utopia (Oxford: Blackwell) 1974.
5. Rawls, John, A Theory of Justice (OxfordUniversity Press) 1971.
6 . واعظی، احمد، نظریه عدالت در اندیشة دیوید هیوم، مجله پژوهش­هایفلسفی _ کلامی، سال ششم، شماره چهارم، 1384 .
7 . توسلی، حسین، مبنای عدالت در نظریه جان راولز، مجله نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم، 1376 .
8 . ________  ، مدیریت بهره‌وری، مبانی نظری عدالت اجتماعی، تهران، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، تهران، 1375.
9 . ساندل، مایکل، لیبرالیسم و منتقدان آن،ترجمه احمد تدین، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران 1374.
 
CAPTCHA Image