قرآن، نزول تاریخی و حضور فراتاریخی تحلیلی بر مبانی معرفتی تاریخ گروی و انطباق آن با کلام الهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

تاریخ‌گروی نظریه‌ای است که همة پدیده‌ها و حقایق را در بستر تاریخی وقوع آن تفسیر می‌کند. قرآن آخرین وحی آسمانی خداوند در فرهنگ و اجتماع بشر است. آیا نظر به سویه بشری نزول آن در یک بستر زمانی معین و با مخاطبان مشخص در آن زمان، ما را ناگزیر می‌سازد که قرآن را بر اساس تاریخ‌گروی مقوله بندی کنیم و هویت الهی و جاویدان آن را محکوم گذر زمان سازیم؟ یا آن که اساساً تاریخ گروی موضوع و متعلّق معلومی داشته، و نمی‌تواند نظریه‌ای مطلق و فراگیر برای تمامی قلمروها قلمدا شود؟
 مطالعه و بررسی موضوع فوق مورد اهتمام مقالة حاضر است. در این اثر، نخست فروض و دیدگاه‌های مختلف در نسبت جاودانگی قرآن با واقعیت‌های عصر نزول و متغیرهای زندگی بشر، و همین طور مبانی معرفتی دیدگاه تاریخ گروی و قابلیت انطباق آن بر قرآن کریم  امعان نظر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Qur’an, Historical Descent, and Transhistorical Presence

نویسنده [English]

  • Muhammad Baqr Sa`īdīroshan
چکیده [English]

On one hand there is a theory known as the ‘theory of historicity’, whose advocates tend to use it to every phenomena and realities. On the other hand, the Qur’an is the final Divine revelation for human society. Now the question is that, since the Qur’an came down in a certain period of time and its verses refer to certain objective realities and situations, is it necessary for us to classify the Qur’an on the basis of the theory of historicity and to consider its divine enduring identity subject to the passing of time? Or rather are we not to say the theory is not unconditional and all-embracing, but embraces only certain objects? This essay deals first with the exposition of different assumptions and opinions concerning the possibility of reconciliation between the everlastingness of the Qur’an and the realities existed in the period of the descent as well as the variant factors of human life; second, it presents the epistemological foundations of the notion of historicity; and finally it examines the possibility of the application of this theory to the Holy Qur’an.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur’an
  • Immortality
  • historicity
  • modernism
  • epistemological foundations
  • variants of life
CAPTCHA Image