ابن سینا و جنون

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

2 عضو هیئت علمی گروه فلسفه، دانشگاه شاهد،

10.22091/jptr.2024.10322.3009

چکیده

جنون به مثابه‌ی یک مسئله پزشکی، اجتماعی، ادبی و فلسفی همواره مورد توجه اهل تفکر قرار داشته است. ابن‌سینا به عنوان فیلسوف-پزشک این موضوع را در دو ساحت پزشکی (فیزیکی) و فلسفی (متافیزیکی) مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. در چارچوب علم پزشکی بر اساس سازوکار عملکرد مزاج انسان به تحلیل چرایی وقوع جنون می‌پردازد. اما اختلالات مزاجی نقطه آغاز تبیین فلسفی ابن‌سینا از اوهام مالیخولیایی است. اختلال مزاجی منجر به اختلال در عملکرد روح بخاری می‌گردد و این امر منجر به اختلال در رابطه نفس (قوه عاقله) و بدن می‌شود. از رهگذر این اختلال، گسستی میان صور ذهنی فرد مجنون و واقعیت ایجاد می‌شود؛ چرا که قوه مخیله به عنوان مولد صور خیالی، و حس مشترک به عنوان موطن صور محسوس و خیالی، به خاطر قطع یا تضعیف ارتباطشان با قوه عاقله این امکان را برای مجنون به منظور تفکیک صورِ موهم از واقعی سلب می‌کند. درمان‌هایی که ابن‌سینا در جهت بهبودی جنون پیشنهاد می‌ دهد بایستی در همین راستا یعنی تقویت ارتباط نفس ناطقه با بدن توجیه و تحلیل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Avicenna and madness

نویسندگان [English]

  • seyed mostafa mousavi azam 1
  • mahmoud saidi 2
1 philosophy, yasouj university
2 Shahed University faculty member,
چکیده [English]

Madness as a medical, social, literary and philosophical problem has always been considered. Avicenna, as a physician-philosopher, has investigated and analyzed this issue in two medical (physical) and philosophical (metaphysical) fields. In the framework of medical science, based on the functioning mechanism of human temperament, it analyzes why madness occurs. Temperament disorders are the starting point of Avicenna's philosophical explanation of melancholic illusions. Temperament disorder leads to a disorder in the functioning of steamy soul, and this leads to a disorder in the relationship between the soul (intellectual faculty) and the body. Through this disorder, a disconnection is created between the mental images of the mad person and reality; Because the faculty of imagination as the generator of imaginary forms and common sense as the home/seat of perceptible and imaginary forms, due to the disconnection or weakening of their connection with the rational faculty, deprives the mad person of this possibility to separate the illusory forms from the real ones. The treatments that Avicenna suggests for the recovery of Madness should be justified in the same direction, i.e. strengthening the connection between the rational soul and the body

کلیدواژه‌ها [English]

  • Madness
  • Avicenna
  • Temperament
  • rational soul
  • common sense
  • faculty of imagination
CAPTCHA Image