محرّک نخستین ارسطو

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر حوزه علمیه قم

چکیده

ارسطو که رساله‌های مختلفی دربارة فیزیک، مابعدالطبیعه و مانند آن نگاشته است، ضمن اذعان به واقعی ‌بودن حرکت و تغییر، استدلال کرده است که چون هر متحرکی نیازمند محرک است پس باید یک محرک اوّلی و آغازین وجود داشته باشد، اما چنان محرکی چگونه می‌تواند همه عالم را به حرکت درآورد.
ارسطو برای توضیح مسأله به تمثیل رابطه عاشق و معشوق متوسل می‌شود. برطبق فلسفه سنّتی محرک اول، عالم را از راه علیّت غایی و نه علیت فاعلی به حرکت درمی‌آورد.
شواهدی بر پذیرش عمومی این دیدگاه در میان فیلسوفان شرق و غرب عالم دیده می‌شود. این مقاله کوششی است برای نشان دادن خطای این برداشت عمومی و این‌که محرک اول ارسطو علاوه بر علت غایی، علت فاعلی هم است؛ یکی به این دلیل که اساساً برهان ارسطو برای اثبات محرک اول از طریق علیّت فاعلی است ثانیاً، خود ارسطو محرک اول را فاعل حرکت می‌داند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aristotle’s First Mover

نویسنده [English]

  • Yār ali Kurd Fīruzjā’ī
چکیده [English]

Aristotle, who has composed several treatises on physics, metaphysics, and so on, has accepted the reality of motion and change, and reasoned that, since everything that moves is moved by something else, there must have been a First Mover. But how can such a being move the whole universe? Aristotle employs the analogy of a lover and his beloved. According to the traditional philosophical account, the First Mover moves the world by being the final cause not the efficient cause. There has been some evidence for such an account, which is accepted by most of philosophers in the West and the East. The author in this essay attempts to prove that such a construction is imperfect, and Aristotle’s first mover is not only a final cause but also an agent cause. Because, first, Aristotle’s argument on the existence of the prime mover entails an agent for motion. Second, Aristotle himself specified the first mover being an agent. Third, the evidence of traditional comment for Aristotle words has been misinterpreted and it doesn’t indicate their claim.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • motion
  • First Mover
  • unmoved mover
  • efficient cause
  • final cause
1-   ابن رشد، تفسر مابعدالطبیعه،‌ ج3،‌ ‌چاپ دوم، حکمت، 1380ش، تهران، 1422ق.
2-   ابن‌سینا، المبداء و المعاد، باهتمام عبدالله نورانی، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک‌گیل و دانشگاه تهران، تهران، 1363.
3-   ارسطو، متافیزیک (مابعدالطبیعه) ترجمة‌دکتر شرف‌الدین خراسانی- شرف، کتاب دوازدهم، حکمت، تهران، 1377.
4-   راس، دیوید، ارسطو، ترجمة ‌مهدی قوام صفری، ‌فکر روز، تهران، 1377.
5-   ارسطو، سماع طبیعی (فیزیک)، ترجمة ‌محمد حسن لطفی، طرح نو، تهران، 1378.
6-  کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، ج 1، یونان و روم، ترجمة‌سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات سروش و انتشارات علمی فرهنگی، تهران، 1368.
7-   بدوی، عبدالرحمان، ارسطو عند العرب، دراسة و نصوص غیر منشورة، وکالة المطبوعات، الطبعه الثانیه، الکویت، 1978.
8-   اکریل، جی، ال، ارسطوی فیلسوف، ، ترجمة‌ علیرضا آزادی، حکمت، تهران، 1380 ش، 1422ق.
9-     Aristotle , The complete works of Aristotle , E. d. Johathan Barnes , V 1-2 , Princeton , Princeton University Press , 1984.
10-  Ross , W. D. Aristotle's Metaphysics, V. 2, Oxford, OxfordUniversity Press, 1981
CAPTCHA Image