استنتاج علّى و باورهای دینى بحثى در فلسفه دین دیوید هیوم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

دیوید هیوم براى آن‌که دربارة عقاید دینى به شیوه‌اى قابل تفاهم داورى کند، کوشیده است  تا از حساب احتمالات بهره گیرد. وى دراستفاده از حساب احتمالات بر آرای ویژه‌اى در خصوص علیت و استنتاج علّى تکیه دارد. از نظر او، روابط علّى خاص میان پدیده‌ها، از طریق تکرار مشاهده تقارن یا توالى آن پدیده‌ها بر ما آشکار می‌شوند. حاصل این تکرار، تداعى طبیعى و غیرقابل اجتنابى میان پدیده‌هاى مقارن است. همه تداعى‌هاى از این قبیل قوّت و شدّت یکسانى ندارند. در مواردى که مشاهدات قبلى بدون استثنا و یکنواخت باشد تداعى قوى است و اگر یکنواخت نباشد، قوّت این تداعى به نسبت، تقلیل می‌یابد. حساب احتمالات کمک می‌کند تا با مشاهده هر یک از پدیده‌هاى متداعى بتوانیم احتمال وجود پدیده دیگر را محاسبه کنیم. در انجام این محاسبه، هیوم به احتمالات شرطى، احتمال پیشین و احتمال پسین توجه ویژه دارد و نحوة محاسبه خود را بر شکل ابتدایى قانون یا فرمولى مبتنى کرده که امروزه به فرمول بیز شهرت یافته است. نتیجة اعمال فرمول بیز بر سنجش برهان نظم و مبحث معجزه از نظر هیوم نشان دهندة غیرمنتج بودن برهان نظم و غیرقابل پذیرش بودن اخبار معجزه است. دراین مقاله نشان داده شده که هیوم در این قضاوت خود دچار مغالطه و مصادره به مطلوب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal Inference and Proofs of Theism in Hume's Philosophy of Religion

نویسنده [English]

  • Mohmmad Fatali Khāni
چکیده [English]

Using probability calculus, David Hume attempts to judge religious beliefs properly. He, in using this calculus, relies on especial views about causation and causal inference. For him, specific causal relationships between phenomena appear to us through frequent observation of the succession or coexistence of certain phenomena. The result of this observation is a natural, unavoidable association between those phenomena. All associations of this sort are not of the same force and intensity; they are forceful if the observations occur incessantly and steadily, otherwise they are less forceful. The probability calculus helps us to show the probability of the occurrence of a certain phenomenon in case of observing each of the coexisting phenomena. To do this calculation, Hume pays special attention to variables such as posterior probability (or conditional probability) and prior probability, which can be considered as the primitive form of a law or formula known nowadays as Bayes’ theorem. Using Bayes’s theorem, Hume arrives at the conclusion that the Argument from design can not be fruitful, nor can be the Argument from miracles. The present article, which indeed deals with a discussion of Hume’s philosophy of religion, proves that Hume, in this conclusion, is subject to fallacy and begging the question.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • causation
  • causal inference
  • probability calculus
  • Bayes’ theorem
  • Argument from design
  • Argument from miracles
. Ayer , A. J. Hume , Oxford, OxfordUniversity Press. 1980.
2. Earman , John, Hume's Abject Failure , Oxford: OxfordUniversity press, 2000.
3. Gaskin , J.C.A. "Introduction" and "Footnotes" in: Hume, 1993.
4. Hume, David. Enquieries Concerning Human Understandign and the Priciples of Morals , Selby _ Bigge L.A. and Nidditch , PH. (eds), OxfordUniversity press, 1989.
5. Hume, David, Dialogues Concerning Natural Religion , Stanley Tweyman(ed.), London, and New York: Rotedge, in: Tweyman, 1994.
6. Hume, David, A Treatise of Human Nature, L.A. Selby - Bigge, L.A. and Nidditch ,P.H. (eds), Oxford: Oxford University Press, 1978.
7. Owen , David (2002) Hume Versus Price , in: Twyman 2002b.
8. Salmon , Wesley C. Religion and Science : A New Look at Humes Dialogues , in: Philosophical Studies 33, 1978.
9. Tweyman, Stanley, Dialogues Concerning Natural Religion in Focus, London and New York Routledg, 1994.
10. Tweyman, Stanley, (ed.) David Hume Critical Assessments. vol. III, V, London,and New York: Routledge, 2002a.
11. Wilson , Fred , Humes Defence of Causal Inference, Toronto: University of Toronto Press, 1997.
 
CAPTCHA Image