هرمنوتیک، پیش‌زمینه‌ها و تحولات آن

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تاکستان

چکیده

تحولات مهم در تاریخ فلسفة علم در قرن بیستم عبارت‌اند از : گفتمان اول: پوزیتویسم و استقراگرایی، گفتمان دوم: ابطال‌گرایی کارل پوپر و برنامه پژوهشی لاکاتوش، گفتمان سوم: ساختارگرایی و نسبیت گرایی تامس کوهن و گفتمان چهارم: هرمنوتیک
با چیره شدن هرمنوتیک بر عرصة فلسفة علم، تحوّل اساسی در زمینة روش‌شناسی صورت گرفت. انواع هرمنوتیک را می‌توان از دو دیدگاه طبقه بندی کرد :
الف) از دیدگاه کاربرد آن
ب) از دیدگاه دورة تاریخی
این نوشتار ضمن پرداختن به پیش زمینه‌های اثرگذار بر هرمنوتیک، گزارش تحلیلی کوتاهی از انواع هرمنوتیک را ارائه می‌کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hermeneutics, Its Backgrounds and Developments

نویسنده [English]

 • Sayyid Muhammad Mūsavi
چکیده [English]

In the 2oth century, the important developments in the history of philosophy of science are: the first debate, Positivism and Inductivism; the second debate, Karl Popper’s Refutationism and Lakatos’s research program; the third debate, Thomas Kuhn’s Structuralism and relativism; and the forth debate, Hermeneutics. After dominating Hermeneutics in the field of philosophy of science, a fundamental development occurs in its methodology. One can classify the types of Hermeneutics from two points of view: 1) its application; 2) its historical period. This paper is going to deal with the influential backgrounds of Hermeneutics as well as to present a brief account of the types of Hermeneutics.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hermeneutics
 • philosophy of science
 • Hermeneutic circle
 • epistemology
 • ontology
 • understanding
 1. احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی، درس‌های فلسفة هنر، نشر مرکز، تهران، 1375.
 2. احمدی، بابک، ساختار و تاویل متن، نشر مرکز، تهران، 1380.
 3. بزرگی وحید، دیدگاه‌های جدید در روابط بین الملل : تاویل‌شناسی، پسانوگرایی نظریه انتقادی، نشرنی، تهران، 1376.
 4. پالمر، ریچارد، علم هرمنوتیک، ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی، هرمس، تهران، 1377.
 5. پل ریکور، «هرمنوتیک : احیای معنا یا کاهش توهم»، ترجمة‌ هاله لاجوردی، مجله ارغنون، ش سال اول، ش 3، 1373.
 6. دیوید کوزنزهوی، حلقة انتقادی، ترجمة مراد فرهادپور، انتشارات گیل، تهران، 1371.
 7. ریخته گران،محمد رضا، منطق و مبحث علم هرمنوتیک، اصول و مبانی تفسیر، نشر کنگره با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهران، 1378.
 8. ژولین فروند، آراء و نظریه‌ها در علوم انسانی، ترجمة محمدعلی کاردان، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1372.
 9. قنبری، آیت، «هرمنوتیک»، فصلنامه علوم سیاسی، ش 17، 1381.

10. کاظمی، علی اصغر،  روش و بینش در سیاست (نگرش فلسفی، علمی و روش شناختی) دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران، 1374.

 1. نوذری، حسینعلی، «هابرماس و هرمنوتیک»،  کتاب نقد، ش  6 و 5 .
 2. هابرماس، نقد حوزة عمومی، ترجمة حسین بشیریه، نشرنی، تهران، 1375.

 

13. Gadamer , H.G., Truth and Method , Routlegye , London, 1981.

14. Grodin , jean , Sources of Hermeneutics , State University of New york press, 1995.

15. Pannenberg wolfhart , Hermeneutics and Universal History , in History and Hermeneutic , New   york , Hapreper & Row,1967 .

16. Gadamer , Hans George, Truth and method , ed , G . Barden , G . Cumming , London,1988 .

17. Gadamer , Hans George, " After ward " to truth and method , New York , crossroud, 1990 .

18. The Encyclopdia of Religion, edited by Mircea Eliade , Macmillan Library Reference , USA, 1995 .

 

CAPTCHA Image