مبانی خداشناسی در الهیات بوناونتوره با تأکید بر راه معرفت آفاقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

چکیده

در مقالة حاضر، ضمن بررسی مبانی و پیش‌فرض‌های الهیات بوناونتوره، فیلسوف و عارف فرانسیسکن در سة جنبه معرفت‌شناسی (11 مورد) و هستی شناسی و  کلامی (11مورد)، نحوة تقریر او از راه آفاقی برای شناخت خداوند و دو راهی که او در آثار خویش تحت عنوان شناخت خداوند «از راه نشانه‌های او» در جهان و شناخت خداوند «در نشانه‌های او» مطرح کرده، بررسی و تجزیه و تحلیل شده است و اثر مهم او در این زمینه، یعنی مسیر نفس به سوی خداوند (به ویژه در فصل مربوط به خداشناسی آفاقی) تشریح و تبیین شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Foundations of Knowing God in Bonaventure's Theology

نویسنده [English]

  • Saeed Rahimiān
چکیده [English]

Representing epistemological, ontological, and theistic presuppositions and principles of Bonaventure's theology, the present essay deals with his explanation of the extroversive way of knowing God and two higher ways, i. e., the knowledge of God "through His signs" and "in His signs" described in his The Mind's Road to God.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bonaventure's theology
  • Franciscan order
  • extroversive knowledge of God
  • sign
  • form
  • analogism
  • Trinitarianism
1. Boehner. Philotheus, works of saint Bonaventre. Vol. 1. 1955.
   De Reductione Artrium Ad theologiom
  Com. And trns. By Healy, saint BonaventureUniversity    
2. Bonaventre, commentary on luke. University press of Americn, inc. Boston, 1985.
3. __________,  The souls journey in to God. Trans by Ewart       
cousins, New york, 1978.
4. __________,Reduction of arts into the theology. 1955.→  1.
5. __________, The life of st. Francis.          →        3.            
6. __________, The Tree of Life       →        3.
7. Copleston. F, A History of philosophy- vol 2.
   Burns and oates. London, 1999.
8. Hellmann, i.A, sprituality of the Franciscans → 10, 1988.
9. Inge. William Ralf, christian mysticism. Methuen, London, 1899.
10. Raitt. Jill, Christian sprituality. High middle ages and 
     reformation. New york, 1988.
11. Rist. Thomas, Saint Bonaventure as a Bibilical commentator, 1985.
12. Turner. Denys, The Darkness of God, Cambridge, London,1999.
CAPTCHA Image