برهان معرفت‌شناختیِ کارکرد صحیح بر وجود خدا

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد- دانشکدة الهیات میبد

چکیده

تاریخ تفکر دینی و عقلی، میزبانِ اندیشه‌های متعدّدی دربارة اثبات وجود خداوند بوده است. در این میان، اندیشمندان حوزة دین به سه نوع از براهینِ غایت‌شناختی (teleological)، وجود شناختی(ontological) و کیهان‌شناختی(cosmological)،  توجه کرده‌اند. آلوین پلنتینگا را می‌توان شخصیتی دانست که بر این طرق سه‌گانه، طریقة چهارمی می‌افزاید. در واقع، تلاش وی در این زمینه، قابلیت آن را دارد که با عنوان «برهان معرفت‌شناختی کارکرد صحیح(proper function) بر وجود خدا» نام‌گذاری شود. این مقاله درصدد است تا با نظر به آرای این متفکر، خواننده را در جریان مقدمات این برهان تازه قرار دهد و میزان کارآمدی و توانایی این برهان را  محک بزند. نویسنده برآن است که این برهان، هرچند مبتنی بر دیدگاه خاصی در باب ماهیت توجیه یا - بنا به اصطلاح آلوین پلنتینگا- ضمانت است، با این‌حال، به خوبی می‌تواند در زمرة تلاش‌های موفقی قرار گیرد که در زمینة اثبات وجود خدا صورت گرفته‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Epistemological Argument of Proper Function for the Existence of God

نویسنده [English]

 • Sayyed Hossein ‘Azimidokht
چکیده [English]

The history of religious and rational thought has entertained many ideas concerning the arguments for the existence of God. Among the arguments advanced, there have been three kinds of arguments known as: teleological, ontological and cosmological arguments; and Alvin Plantinga can be named as a great figure who has added to these three kinds the forth. Indeed, his endeavours are to be esteemed as a new argument for the existence of God. The argument is by the name of “epistemological argument of proper function for the existence of God”. This essay, considering Plantinga’s view on epistemology of beliefs, is to show the reader the premises of the argument and to assay its efficiency. The author holds that the argument in question, although is seriously dependent on the “theory of proper function” of warrant, is a new way in establishing the existence of God and can be considered as good path, upon which a rational believer can rely.
 

 

کلیدواژه‌ها [English]

 • epistemology
 • Theory of Proper Function
 • epistemological and probabilistic argument for the existence of God
 1. پلنتینگا، آلوین، ایمان وعقل، ترجمه مهناز صفری، انتشارات اشراق، چاپ اول، قم، 1381.
 2. ــــــــــــــــــ ، تکامل و نظم، ترجمه حسن قنبری، نشریة پژوهش های فلسفی و کلامی دانشگاه قم، بهار و زمستان 1381، شمارة 11-12.
 3. عظیمی دخت، سید حسین، نظریه ی کارکرد صحیح در باب ضمانت، پژوهش های فلسفی و کلامی دانشگاه قم، پائیز و زمستان 1382، شمارة 17-18.
  1. Planitinga, Alvin. Warrant and Proper Function, OxfordUniversity Press, 1993.
  2. ----------------- , “ Spiritual Biography” at:

http://www.calvin.edu/125th/wolterstorft/p_bio.pdf

 1. -----------------, “Science: Augustinian or Duhemian” in Faith and Philosophy, Vol.13 july 1996.
 2. -----------------, “The Evolutionary Argument against Naturalism:An Initial Statement of the Argument” in Naturalism Defeated ,ed.James Beilby, Cornell University Press,Ithaca & London,2002
 3. ----------------- , Warranted Christian Belief , New York ,OxfordUniversity Press 2000.
 4. ---------------- , “Religion and Epistemology” from Routlege Encyclopedia of Philosophy ,ed. Edward Craig, 1998, V.A.
 5. ----------------- , Warrant:The Current Debate, New York, OxfordUniversity Press, 1993.
 6. Sober Elliot and Fitelson Branden,  "Plantinga’s Probability Arguments Against Evolutionary Naturalism”, Pacific Philosophical Quarterly 79 (1998).
CAPTCHA Image