نظریة افعال گفتاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران (پردیس قم)

چکیده

نظریة افعال گفتاری(Theory of Speech Acts)  نظریه‌ای فلسفی است که جان لنگشاو اَستین استاد فلسفة اخلاق دانشگاه آکسفورد در سال 1962 عرضه کرد و پس از او شاگردش جان سرل، فلیسوفِ ذهن و زبان معاصر در کتابی با عنوان افعال گفتاری آن را بسط و توسعه داد.
هدف این نظریه ارائه تحلیل جامعی از نحوة ارتباط زبان با عالم خارج است  و در نهایت، به این پرسش اساسی و مهم در حوزة فلسفة زبان پاسخ می‌گوید که چگونه می‌توان از یک سلسله پدیده‌های طبیعیِ نه چندان پیچیده‌ای چون خروج اصوات از دهان یا ایجاد علائم و نشانه‌ها بر کاغذ به یک سلسله اوصاف معناشناختی عجیب چون معناداری، بی معنایی، صدق ، حکایت، حمل ، ارتباط با عالم خارج، دست یافت؟
اهمیت این نظریه از آن جهت است که شاید نخستین تلاش جانانه‌ای است که پس از حملة ویران گر ویتگنشتاین به هر گونه نظریه پردازی در فلسفه، صورت می‌گیرد و تا حدودی نیز موفق است. فیلسوفان اکنون پس از گذشت چهل سال از طرح این نظریه هنوز به استخراج لوازم و نتایج آن مشغول‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theory of Speech Acts

نویسنده [English]

  • Muhammad Ali Abdullāhi
چکیده [English]

Theory of Speech Acts is a philosophical theory presented in 1962 by John Langshaw Austin, a professor of moral philosophy at Oxford University; then it was developed further in Speech Acts Written by his student, John R. Searle, who is a contemporary philosopher of mind and language.The Speech-act Theory aims to represent a comprehensive analysis of the language use and the way of communication, and finally it answers to a main and basic question in philosophy of language: How one can attain a series of semantic features such as meaningfulness, meaninglessness, truth, description, predication, and communication through not so much complex phenomena such as speech sounds or written letters and words.
The Theory of Speech Acts can be regarded as significant for two reasons: First, it was probably the initial strong attempt on philosophical speculation, which had destructively been attacked by Wittgenstein. Second, it has been somehow successful. Over forty years after presenting the Speech-act Theory, nowadays philosophers still deal with its requirements and results.

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • speech acts
  • illocutionary acts
  • meaning
  • propositional content
  • rules
  • institutional facts
. Alston William P. Illocutionary Acts and Sentence meaning , cornell university press, 2000.
2. Austin J.L, How to do things with words, oxford university press, 1962.
3. Bille James, Contemporary Analytic Philosophy, Prentice Hall, Upper saddle River, New Jersey, 1997.
4. Bunnin Nicholas and Tsui-James E.P(eds). the Blackwell Companion to philosophy, Blackwell, 1996.
 5. Chapman Siobhan, philosophy for linguists an introduction, Routledge, 2000.
6. Fotion, Nick, John Searle, PrinctonUniversity Press, 2000.
7. Grice, Paul, Studies in The Way of Words, HarvardUniversity Press, 1989.
8. Hale Bob and Wright Crispin (eds), A Companion to The Philosophy of Language, Blackwell, 1997.
9. Horwich Paul, meaning, Clarendon Press. Oxford, 1998.
 10. Lepor and Van Gulick (eds) John Searle and His Crities, Blackwell, 1991.
 11. Lycan William G., Philosophy of Language A Contemporary introduction, Routledge, 2000.
 12. Martinich A.P and Sosa David (eds), A Companion to Analytic Philosophy, Blackwell Publishing, 2001.
 13. Rosenberg Jav F. and Travis Charles (eds), Reading in The philosophy of Language, Prentice – Hallinc. Inglewood cliffs, New Jersey, 1971.
 14. Savasl, Tshatzidis (ed) Foundation of Speech Act Theory Philosophical and Liguistic Perpectives, Routledge, 1994.
 15. Searle, John, Speech Acts, an Essay in the Philosophy of Language, CambridgeUniversity Press, 1969.
16. __________, The Philosophy of Language, (ed) Oxford university Press, 1971.
17. __________, Expression and meaning, studies in the Theory Speech Acts, Cambridg, 1979.
18. __________, Intentionality, an essy in the philosophy of mind, Cambridg, 1983.
 19. __________,The Construction of Social reality, the free press New York, 1995.
20. __________, Mind, Language and Socity, Baisic Book A member of the perseus Books Group, 1998.
21. __________, Consciousness and Language, Cambridge university Press, 2002.
 22. Wittgestein, Ludwig, Tractatus Logico – Philosophicus, Routledg, 2001.
23. __________, Philosiphical Investigations, Blackwell, 1997.
 
CAPTCHA Image