قدیسان اخلاقی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

چکیده

قدیسان اخلاقی شایسته‌ترین افرادی هستند که در فرهنگ های دینی و اخلاقی ، به دلیل ویژگی های خاص معرفتی _ تربیتی  و افعال برتر و فراتر از حد وظیفه، به عنوان  نمونه و اسوه شناخته می شوند.
دو چهره ارزشی و الزام آور اخلاق د رتئوری های اخلاق هنجاری ، به انضمام رویکرد دینی و غیر دینی در اخلاق های  دینی و سکولار ، تفاوت هایی را درتفسیر افعال فراتر از وظیفه و ویژگی های قداست‌مآبانه ایجاد کرده است. گذشته از این ، تنوع در تصویر ارائه شده از هویت قدیسان و ویژگی های آنان ، د رآثار برخی نویسندگان غربی، تنزل مقام قدیس و قهرمان اخلاقی،  تا حد یک سیاستمدار فاقد هر گونه قداست  را به دنبال داشته است.
به رغم تأیید قداست و پاکی طینت  ورفتارهای صحیح قدیسان نزد نظریه پردازان مختلف، با تردیدهایی نیز در این رابطه مواجهیم.
در مقاله حاضر ، پس از تصویر ماهیت قدیس د راخلاق دینی و سکولار، و اشاره به تفاوت های ماهوی قدیسان د راین دو رویکرد، بر دقت در کاربرد واژه قدیس د رفرهنگ های مختلف تأکید شده است . طرح و نقد دیدگاه های مخالف  با جایگاه و ارزش های اخلاقی قدیسان ، از دیگر مباحثی است که به آن پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moral Saints

نویسنده [English]

  • Zahra Khazaei
Assistant Professor, university of Qom
چکیده [English]

Moral saints are the most worthy people who are regarded as examples and exemplifications in moral and religious cultures, for they are of special noetic-educational characteristics and extra actions beyond the bound of obligation.
The two obligatory and value aspects of morality in the theories of normative ethics as well as the distinct approaches in religious and secular ethics have produced different explications of the actions beyond the limits of moral duty and sanctimonious features. Moreover, various pictures of the saints' nature presented in western writers' works have resulted in the reduction of the status of saints to the rank of a politician lacking in holiness. While most theoreticians confirm the holiness of the saints, yet there are some hesitations.
Describing the nature of saints in secular and religious ethics on the basis of different approaches, the present essay makes inquiries about the application of "saint" in different cultures and looks to opposite views on the moral status of the saints as well as critical responses to them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • moral saints
  • moral hero
  • secular and religious ethics
  • ethics of virtue
  • utilitarianism
  • Deontologism
ابن مسکویه، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق،  مقدمه شیخ حسن تمیم، انتشارات مهدوی، تهران.
2. ارسطو، اخلاق نیکوماخوس،محمد حسن لطفی، طرح نو، تهران،  1378.
3. پینکافس، ادموند، از مسئله محوری تا فضیلت گرایی، سید حمید رضا حسنی- مهدی علی پور، دفتر نشر معارف، قم، 1382.
4. خواجه نصیرالدین طوسی،اخلاق ناصری، به تصحیح مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، خوارزمی، چ 5، تهران، 1373.
5. ولف، سوزان، "معنای زندگی"، ترجمة محمد علی عبداللهی، نقد و نظر،  شمارة1و2، بهار و تابستان،1382.
6. هیک، جان، بعد پنجم، ترجمة بهزاد سالکی، قصیده‌سرا، تهران، 1382.
7. Adams, Robert,M. “Saints”,Philosophy,81,1984,and in The Virtues, eds.Kruschwitz and Roberts
8. Alderman,H.,”By Virtue of a Virtue”, Review of Metaphysics, 36,(1982),and in The Virtues,…
9. Aquinas, Th. Summa Theologica, in Great Books, vol.18
10. Bloom, J., “the Excesses of Sainthood and the Moral Martyr”, http://core-relations.uchicago.edu/volumIpages/martyr.html
11. Flescher, Heroes, Saints and Ordinery Morality ,(GeorgetownUniversity Press, Washington,D c.)
Kant,I.:--
12. G=Groundwork of the metaphysic of morals, trans.H.J.Paton (New york : Harper&Row,1964)
13. MS=The Metaphysics of Morals, tr.Mary Gregor(Cambridge   University Press, 1991)
14. MES=Metaphysical Elements of Ethics, Great Books,Vol.39
15. Mill, J.S., Utilitarianism,ed.Crisp,( Oxford : Oxford University Press,1999)
16. Poiman, Louis P., “Moral saints and Moral Heroes”,2000, www.dean.usma.edu/english/poiman/morals saints-stockdale-fin-htm
17. Sartwell, C., “Introduction to Extreme Virtue: Truth and Leadership in Five Great American Lives, www.crispinsartwell.com/xintro.htm
18. Urmson,J. O.“Saints and Heroes”, in Ethics, ed.Cohn, Markie, (New York, Oxford, Oxford University Press, 1998)
19. Wolf,susan, “Moral Saints”, Philosophy,79,(1982),pp.419-39 and in virtue Ethics, eds.crisp, R.,Slote,M.(Oxford: Oxford University Press,1997), pp.79-99 
20. ----------------,”Meaning and Morality” ,( John Hopkins University, USA, 1997),
21. --------------, “Happiness and Meaning : two aspects of the good life, -------------, www.prinston.edu
22. -------------, “The Meanings of Lives”2003, http://opp.weatherson.net
23. -------------, “Moral Saints”, Encyclopedia of Ethics, ed. Beker, l.
vol.2   
 24. “Saints and Heroes /Philosophy Talk/2005 ,
25. www.philosophytalk.org/saints   andheroes.html
28. www. Britannica.com
29. http://en.wikipedia.org/wiki.
                
CAPTCHA Image