بررسی کتاب ارسطو در چین

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیاری دانشگاه قم

چکیده

کتاب مقولات ارسطو در قرن هفدهم به زبان چینی ترجمه شد و با عنوان ming li t`anبه معنای «مطالعه نظریه نامها» منتشر شد. رابرت وردی این ترجمه را بررسی کرده و آرای کسانی را که طرحهای تفکر و ساختارهای زبان را با هم مطابق دانسته؛ زبان را محدودکننده فکر و راهنمای فکر فلسفی می دانند و نیز ادعای کسانی را که معتقدند اگر تفکری خاص در یک سنت فلسفی پیدا نشود، به این دلیل است که زبان آنها مجال چنین تفکری را بر آنها فراهم نکرده، به چالش کشیده است. او به این پرسش که آیا پرنفوذترین متن تاریخ متافیزیک غرب چیزی است که فقط با یک زبان و یک خانواده زبانی بیان شود، قاطعانه پاسخ منفی داده و ترجمه چینی تفکری خارجی همچون تفکر ارسطویی را دلیل خوبی می داند، مبنی بر اینکه همان نحوه تفکری که در غرب وجود دارد میتواند با زبان چینی نیز ابراز شود. وردی اذعان دارد که اساس فکر ارسطو به زبان چینی منتقل شده، ولی براساس فرهنگ چینی تغییراتی در آن پدید آمده است. از نظر او، کاستیهای ترجمه کتاب ارسطو به چینی نه به لحاظ وابستگی فکر به زبان، بلکه به لحاظ فرافکنی فرهنگ چین به فرهنگ یونانی و لاتینی است. در این مقاله، سعی شده نکتهنظرهای وردی درباره ترجمه چینی کتاب مقولات ارسطو با اشاره به صفحه ای که در آن از موضوع سخن رفته، آورده شود و درصورت لزوم به ارجاع خود او در پاورقی نیز اشاره شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aristotle's review of the book in China

نویسنده [English]

  • Narjes Javandel
چکیده [English]

The categories of Aristotle in the seventeenth century and was translated into Chinese as ming li t`an meaning "the Theory of Names" was released. Robert Verdi studied and translated the views of those who thought patterns and structures are consistent with known language, the language limiting philosophical thought there are some people who claim that particular thought in a philosophical tradition can not be found, That is why they allow such thinking to their language has not been challenged. She is the question of whether the most influential text in one language and the history of metaphysics West is something that only a linguistic family expressed strongly negative response and thinking outside the Chinese translation of Aristotle's thinking sees good reason, that the same earlier In the West, it can be expressed in Chinese. Verdi admits that the thought of Aristotle moved to the Chinese, but on the basis of changes in the Chinese culture has emerged. In his view, the shortcomings of the Chinese translation of the book of Aristotle's thought not to be dependent on language, but also in terms of the projection of Chinese culture to the culture of Greek and Latin. In this paper, Verdi Nkthnzrhay Translation Chinese book of Aristotle's categories pointing to the page in which the issue was discussed, and if necessary be brought to your referral mentioned in the footnote.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aristotle
  • the relationship between language and thought
  • the categories of Aristotle
  • linguistic relativity
  • Graham
  • Chinese
  • guidance and mentioned Hypothesis
CAPTCHA Image