نظریه کارکرد صحیح درباره ضمانت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

معرفتشناسی همواره یکی از شاخههای مورد بحث و بسیار با اهمیت فلسفه در قرن بیستم بوده است. نقطه عطفی که درتاریخ تفکر فلسفی، شروعش اندیشههای کانت بود، در قرن بیستم با تمرکز بر دیدگاه معرفت شناختی ای بهنام مبناگرایی سنتی و درون گرایی معرفتشناختی، حرکتی آرام به خودگرفته بود که مقاله سه صفحه ای ادموند گتیه باعنوان «آیا باورصادق موجه، علم است؟» این آرامش را به هم زد. به جرئت میتوان گفت که این مقاله، مورد نظر همه کسانی بوده است که پس از وی به معرفتشناسی پرداخته اند. وی در این مقاله، تعریف سه جزئی مورد توافق اکثر معرفت شناسان را درباب علم با ذکر مواردی چند به چالش میخواند.پس از گتیه، یکی از رسالتهای معرفتشناسی، عرضه نظریه ای است در باب شرایط علم که بتواند اعتراضات او را پاسخ گوید. یکی از این نظریات که درمیان انگیزههای طرح آن میتوان پاسخگویی به اعتراضات گتیه را مشاهده کرد، دیدگاه کارکرد صحیح در باب ضمانت ـ یا جزء سوم علم یا معرفت ـ است.این نظریه را فیلسوف بزرگ و پرآوازه دین در قرن بیستم، آلوین پلنتینگا مطرح کرده است. ما در این مقاله میکوشیم تقریری کوتاه از این نظریه به دست دهیم تا علاقه مندان بتوانند فهمی نیکو از ماهیت و چگونگی این نظریه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proper Function Theory About warranty

نویسنده [English]

  • Sayad Hosain Azimi dokht
چکیده [English]

Epistemology has discussed a branch of philosophy in the twentieth century is very important. A turning point in the history of philosophy, beginning with Kant's ideas, in the twentieth century by focusing on the epistemological view called traditional foundationalism and epistemological introversion, slow to Khvdgrfth the three-page article titled Edmund Gettier: "Is Justified Bavrsadq, science "It's comforting to have. To dare to say that this article is intended for all those who have followed his epistemology. In this article, the definition of ternary agreed by most linguists knowledge about science by referring cases of Gettier Mykhvand.ps several challenges, one of the functions of epistemology, a theory of the conditions of science that can answer his objections. One of the theories that among the incentives scheme could be observed in response to protests Gettier, view the correct functioning of the guarantee or the third component of science or knowledge. This theory of religion in the twentieth century great philosopher of the well-known Alvin Plantinga raised is. In this article we try to give a short account of the view that those interested will be able to understand the nature and the way these theories are good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Knowledge
  • Warranty
  • Theory of Proper Function
CAPTCHA Image