معرفت شناسی علوم طبیعی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه مفید

چکیده

در این مقاله، سالمون به بررسی انتقادی تاریخ اندیشه‌های مربوط به معرفت در علوم طبیعی از راسل تا کوهن می‌پردازد. او الگوی قیاسی -فرضی، کل‌گرایی و نظریه بیسی و نیز مشکلات مربوط به استقرا و مشاهده را مورد بحث قرار می‌دهد. در پایان، نظریه کوهن را مطرح کرده و نقدهای خود را بر آن می‌آورد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Knowledge of natural sciences

نویسنده [English]

  • amir devani
چکیده [English]

In this paper, a critical review of the history of ideas salmon of knowledge in the natural sciences to Cohen's Russell. He pattern of deductive - hypothetical, holism and Bysy theory and also discusses problems of induction and observation. In the end, the theory put forward Cohen and his criticism of it

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmon
  • thought
  • knowledge
  • deployment
  • see Cohen theory
CAPTCHA Image