رابطه مابعدالطبیعه با طبیعیات

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده

آنچه در این مقاله می‌آید گزارشی است از آرای حکیمان مسلمان، خصوصا اصحاب حکمت متعالیه درباره روابط مابعدالطبیعه و طبیعیات و بررسی و نقد آنها. در بیان شواهد سعی شده است به آثار استادان معاصر فلسفه اسلامی استناد شود تا نشان داده شود که این موضع هنوز هم طرفدار دارد و صرفا رأی و نظر حکیمان پیشین نیست. این بزرگان معتقدند که همه علوم در اثبات وجود موضوع، اصول متعارف و پاره‌ای از اصول موضوعه خویش محتاج مابعدالطبیعه‌اند. از آن طرف، مابعدالطبیعه در مسائل فلسفی محض هیچ احتیاجی به هیچ علم دیگری ندارد، هرچند در پاره‌ای از مسائل داده‌های سایر علوم را به عنوان اصل موضوع تلقی می‌کند و صغرای استدلال خویش قرار می‌دهد. در این مقاله، هر دو بخش این نظریه مورد بررسی و نقد قرار گرفته و بیان شده است که قبول یا رد وجود خارجی اشیا و نیز اصول متعارفی مانند اصل امتناع تناقض، مستند به هیچ استدلال برهانی نیست، بلکه انتخابی اولیه است که موافقان و مخالفان به یکسان می‌توانند آنها را به منزله اصل موضوع تلقی کنند. بنابراین، فیلسوف و غیرفیلسوف در این قبول یا رد یکسانند. علاوه بر آن، در فلسفه تاکنون هیچ برهانی براثبات این امور عرضه نشده، بلکه برهان اقامه شده است که این امور بدیهی اولی‌اند و نمی‌توان آنها را اثبات کرد. در این مقاله، نکات دیگری که این بزرگان ادعا کرده‌اند، مانند فرق قضایای فلسفی با قضایای علمی و امثال آن ارزیابی و نقد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

About metaphysics with physics

نویسنده [English]

  • moohamad Javad Rezaei
چکیده [English]

This paper is a report about metaphysics with Tanchh votes Muslim philosophers, especially transcendental philosophy, metaphysics and physics relations and review them. In what evidence we have tried to be attributed to the works of the masters of contemporary Islamic philosophy to show that this position is still favoredAnd not merely the opinion of the former sages. The elders believe that all of the existence of matter, axioms and some of his axioms need Mabdaltbyhand. On the other hand, metaphysics, philosophical problems as there is no need for any other science,Although some of the data issues and minor premise sees science as the subject puts his argument. In this paper, we examine both the theory and criticizedStated that there is acceptance or rejection of foreign objects, such as the principle of non-contradiction and the common principles, based on any argument is not an argument, but an early election that opponents and supporters alike can consider them as the subject. So, philosopher and Ghyrfylsvf accept or reject the same. In addition, the philosophy has not supplied any proof Brasbat these things

کلیدواژه‌ها [English]

  • About metaphysics with physics
CAPTCHA Image