وحدت وجود یا وحدت شهود از دیدگاه ابن عربی و اکهارت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

نظریه «وحدت وجود» که از جانب عرفا مطرح شده به علت دور از عقل بودن و نیز مخالفت با بعضی از ظواهر متون مقدس، مورد انتقادهای فراوان قرار گرفته است. جمعی از طرفداران این نظریه برای کاستن چنین انتقادی آن را به «وحدت شهود» تأویل کرده‌اند و آن را بیشتر مقوله‌ای «معرفت شناختی» دانسته‌اند تا «وجود شناختی». مقاله حاضر بر آنست تا این بحث را از دیدگاه دو عارف بزرگ مسلمان و مسیحی، یعنی ابن عربی و اکهارت مورد بررسی قرار دهد و نیز نشان دهد که تمایز بین «وحدت وجود» و «وحدت شهود» با مبانی عرفا سازگار نیست و نزد آنان این دو یک چیز بیشتر نیستند. هم چنان که بین «ذهن» و «عین» نیز چنین تمایزی را قائل نیستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pantheism or the unity of the intuition of Ibn Arabic and Eckhart

نویسنده [English]

  • qasm Kakayy
چکیده [English]

Theory "pantheism" raised by the Mystics away from reason and also because of opposition to some aspects of sacred texts, is of considerable criticism. A group of supporters of this theory is so critical to reduce it to a "unity of vision" and that it's more an issue of interpretation "epistemological" referred to the "ontological". This article is to argue from the perspective of two great Sufi Muslim and Christian, the son of Arabic and Eckhart studied and also show that the distinction between "pantheism" and "unity of vision" is not compatible with the principles of customary rights to them The two are not one more thing. As the "head" and "the same" do not make the same distinction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unity
  • unity of intuition
  • epistemology
  • ontology
CAPTCHA Image