علوم انسانی در بوته نقد

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

آنچه امروزه علوم انسانی خواند ه میشود پس از رنسانس در فرانسه زاده شد و از آنجا به دیگر کشورها راه یافت . در ایران دانشکده های علوم انسانی در دهه های سی و چهل شکل گرفت . بانیان این علوم از آغاز وعده دادند که با بهره گیری از این دانشها قادر خواهند بود اساسی ترین معظلات فردی و اجتماعی انسان راحل کند برخی معتقدند این علوم در اروپا به اهداف خود نرسیده و هر روز ستون تازه ای از بنای تاریخی آن فرو می ریزد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Humanities criticized

نویسنده [English]

  • moohamad Kazem Shaker
چکیده [English]

What is today called the liberal arts of the Renaissance was born in France and moved from there to other countries. In liberal arts colleges in the thirties and forties was formed. The founders of the science of the beginning promised that utilizes this knowledge will be able to solve their most basic human health dilemma Some believe that the science in Europe reached their goals and every day new column monument collapses.


  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Improve this translation
Click to edit and see alternate translations
 English
 


`1234567890-=
qwertyuiop[]\
asdfghjkl;'
zxcvbnm,./
Ctrl + Alt.Ctrl + Alt


 
 
 
 
 


salam → سلام
Persian
Persian - Handwrite


 

Show Keyboard
Hide Keyboard

 

 

  
 


Listen

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instability in the value position of Humanities
CAPTCHA Image