دیدگاه ابن سینا و صدرالمتألهین درباره علم الهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

چکیده

مقاله حاضر در صدد تبیین دیدگاه دو فیلسوف نامدار، شیخ‌الرئیس، ابن‌سینا و حکیم، صدرالمتألهین و بیان اختلاف نظر آن دو درباره علم الهی است. علم در حکمت صدرایی، امری وجودی و دارای مراتب و در نظام مشایی، کیف نفسانی است. در حکمت متعالیه علم خداوند به‌ذات و علم به موجودات قبل از ایجاد و بعد از ایجاد، علمی حضوری، ولی در حکمت مشاء علم ذات به‌ذات و علم به صور متقرره در ذات، حضوری و علم به موجودات خارجی، قبل و بعد از ایجاد، حصولی است. در این مقاله به پرسشهایی نظیر: آیا خداوند علم دارد؟ اگر علم دارد، علم او چه نوع علمی است، حضوری یا حصولی، تفصیلی یا اجمالی؟ آیا علم او به موجودات قبل از ایجاد است یا بعد از ایجاد؟ آیا حق تعالی به موجودات مادی و متغیر علم دارد یا نه؟ اگر علم دارد علمش جزئی است یا بر وجه کلی؟ آیا علم خداوند تابع است یا متبوع؟ پاسخ داده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ibn Sina and Mulla Sadra divine science

نویسنده [English]

  • Mohammad Zabihi
چکیده [English]

This paper seeks to explain the views of the famous philosopher, Rheumatologic, Ibn Sina and al-Hakim, Mulla Sadra and expressed their disagreement about the science of God. Sadra philosophy of science, even though it has far and in the Initiation, bags sensual.In transcendental philosophy and science of God Bhzat beings created before and after created, academic person, but in the wisdom of the peripatetic nature of science and science Bhzat Mtqrrh forms in nature, presence and knowledge of foreign entities, before and after the creation, acquisition is. The paper questions such as: Does God knows? If science is, what kind of knowledge he is, in person or acquisitions, detailed or brief? Is science the beings he created before or after you create? Is God to material things and changing science or not? If knowledge is partial knowledge or the general fund? Is the science of God or the respective function? Has been answered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibn Sina
  • Mulla Sadra
  • science
  • Divine knowledge
  • forms Mrtsmh
CAPTCHA Image